KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

Post by anglov »

Na podstawie art. 12 § 1. Ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym, wszczynam postępowanie kontrolne wobec Kanclerza Księstwa Sarmacji w związku z uzasadnionym przypuszczeniem nieprawidłowości.
Sprawię przydzielam sygnaturę KN 1/20
Do sprawy przydzielam ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste

Uzasadnienie

W dniu 27 marca 2020 r. Kanclerz Księstwa Sarmacji wydał zarządzenie w sprawie stosowania art. 1 pkt 4 Ustawy o finansach publicznych (Dziennik Praw poz. 11434), w którym reguluje stosowanie art. 1 pkt 4 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych w następujący sposób: „W ustawie z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 6833) art. 1 pkt 4 stosuje się w ten sposób, że przez «sześciokrotność najniższej możliwej subwencji» rozumie się kwotę 600 000 libertów.”. W związku z powyższym uważam za konieczne sprawdzenie, czy na mocy obecnych przepisów Kanclerz Księstwa Sarmacji ma prawo do wydania zarządzenia w sprawie określenia reguł, które miały się znaleźć w regulacji o mocy ustawowej, tj. czy wydanie takiego zarządzenia nie jest nieprawidłowością.

Wobec powyższego kontrolę działalności Kanclerza Księstwa Sarmacji uważam za konieczną.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

Post by VAT »

Otwieram rozprawę.

Wzywam wszystkie zainteresowane strony (w szczególności @SantiVilarte ) do zajęcia stanowiska, wyznaczając im w tym celu 3 dniowy termin, tj. do dnia 07.04.2020 r.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
Santi Vilarte
Posts: 1543
Joined: 23 Feb 2019, o 22:32
Gadu-Gadu: 22431857

Re: KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

Post by Santi Vilarte »

Wysoki Trybunale,

ponieważ obecnie mam ograniczone możliwości sprzętowe (mam przy sobie laptop służbowy a prywatny będę miał jutro, najdalej pojutrze), wnioskuję o wydłużenie terminu na zajęcie przeze mnie stanowiska przynajmniej o dzień.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
b. poseł,
Lord Szambelan KH,
Mer Angemontu
TBC
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

Post by VAT »

A bardzo proszę. Wydłużam o kolejne 3 dni, tj. do 10.04.2020.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
Santi Vilarte
Posts: 1543
Joined: 23 Feb 2019, o 22:32
Gadu-Gadu: 22431857

Re: KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

Post by Santi Vilarte »

Wysoki Trybunale,

na początek przyznam to, co pisałem już na forum, że istotnie luka prawna w przytoczonej ustawie powstała na skutek nowelizacji, przy której wpasowywaniu w obecne przepisy pominąłem akurat art. 1 pkt 4.

Zacznę od kwestii, która nie była może tu podniesiona, ale została podniesiona pierwotnie przez Sz. Seweryna von Verwaltunga w artykule - czy zarządzenie dokonało wykładni przepisu ustawowego. Nie może tu być mowy o wykładni. Po pierwsze dlatego, że przepis ustawowy, dopóki istniał, był do bólu klarowny. Clara non sunt intepretanda. Odnosił się do kwoty 6x100 000 = 600000 lt, którą trudno inaczej zinterpretować. Po drugie, w okresie między wejściem w życie nowelizacji a wejściem w życie zarządzenia przepis był martwy, zawierając puste odesłanie, a więc nie można było go stosować. Wykładnia zaś to określenie sposobu stosowania przepisu. Przepisu martwego zastosować nie można. Nie można zatem dokonać też jego wykładni. Zarządzenie więc przenosiło, 'ożywiało' normę ustawową w stosunku 1:1, w takiej treści, jaka istniała pierwotnie.

Na jakiej podstawie zostało wydane? Oczywiście, zarządzenia nie są uregulowane jednoznacznie w naszym systemie prawnym. Nie ma też, o ile się orientuję, przepisu, który by enumeratywnie wyliczał akty, jakie może wydać kanclerz. Nie ma zatem wg mojej wiedzy przepisu, który by zabraniał mi wydania zarządzenia w sferze spoza wewn. organizacji urzędu kanclerskiego czy RM.
Natomiast podstawa pozytywna - kierowałem się w pierwszej kolejności precedensem. Przykładowo, mamy obowiązujący Przywilej samorządowy, wydany przez księcia w formie zarządzenia - zdecydowanie nie dotyczy on organizacji Dworu Książęcego.
Inny przykład: zarządzenie Min. Informacji ws. powołania CAPS LOCK z sierpnia 2015 r.
http://prawo.sarmacja.org/akt,7750.html
Z tego co widzę, obowiązywało przez około roku, po czym zostało uchylone przez zarządzenie kanclerza. Jak rozumiem, CAPS LOCK nie była organizacyjnie częścią ministerstwa.
Znalazłem przykład jeszcze ciekawszy:
http://prawo.sarmacja.org/akt,3033.html
zarządzenie kanclerza z 2008 r. które uchylało rozporządzenia ministrów. Przypuszczam, że stan prawny tych aktów był wówczas podobny jak dziś, tzn. zarządzenia nie były dookreślone w prawie, rozporządzenia już bardziej. Mimo to wydano taki akt.

Wskazałem te przykłady nie tyle w celu obrony wprost własnego aktu, ale aby Trybunał zdefiniował, w jakim zakresie można obecnie stosować formę zarządzenia. Jakie jest kryterium, które spełniają wszystkie wydane i aktualne zarządzenia, w tym Przywilej samorządowy, a którego nie spełnia zarządzenie będące przedmiotem tej rozprawy? Jeśli takie uzyskam, to uchylenie tego aktu przyjmę nawet z pewną satysfakcją.


W razie kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji, a dla pewności proszę o oznaczanie mnie w razie potrzeby.

Edit: dla pewności dodam: nie kwestionuję, że wydając Przywilej, książę porusza się w sferze swoich uprawnień. Kwestionuję, że czyni to w formie zarządzenia.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
b. poseł,
Lord Szambelan KH,
Mer Angemontu
TBC
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

Post by VAT »

Dziękuję za zajęcie stanowiska. Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie ogłoszone niebawem.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

Post by anglov »

P O S TA N O W I E N I E

Na podstawie art. 43. § 1. p. 2. k.p.p.TK odwołuje ze składu Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste i w jego miejsce powołuję siebie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: KN 1/20 Kontrola działalności Kanclerza (zarządzenie)

Post by anglov »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trubunał Koronny w składzie:
MTK Andrzej Fryderyk

rozpoznawszy sprawę o sygnaturze KN 1/20, w kwestii kontroli działalności Kanclerza Księstwa Sarmacji, w związku z wydaniem zarządzenia w sprawie stosowania art. 1 pkt 4 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 marca 2020 r. (Dziennik Praw poz. 11434, dalej „zarządzenia”)

rozstrzygniecie

  • Stwierdzono nieprawidłowość w wydaniu zarządzenia przez Kanclerza Księstwa Sarmacji;
  • Uchyla się zarządzenie w całości.
uzasadnienie

Przewodniczący Trybunału Koronnego Andrzej Fryderyk rozpoczął sprawę w związku z uzasadnioną możliwością wystąpienia nieprawidłowości w wydanym przez Kanclerza zarządzeniu. Przewodniczący Trybunału powołując się na sformułowanie art. 1. poddał w wątpliwość, czy Kanclerz Księstwa Sarmacji ma prawo regulować kwestie, które wymagają delegacji ustawowej poprzez wydanie zarządzenia.

Kanclerz Księstwa Sarmacji zaznaczył, iż w ustawie jest luka prawna spowodowana, która powstała w skutek nowelizacji. Zamieścił również komentarz do tezy z artykułu prasowego autorstwa Seweryna von Verwaltunga, jakoby zarządzenie pełniło funkcje wykładni przepisu ustawowego, kontrując taką tezę. Zauważył, że przepis, do którego odnosi się zarządzenie, przed nowelizacją ustawy był sformułowany w sposób oczywisty, a zarządzenie nie ma na celu ustalenia aktualnych norm prawnych, lecz stworzenie nowych, wobec czego nie można go nazwać wykładnią. Stwierdził również, iż zarządzenie przywraca poprzedni stan prawny.

Nadto Kanclerz stwierdził, iż zarządzenia nie są jednoznacznie uregulowane w systemie prawnym i nie ma przepisu który enumeratywnie wylicza akty jakie może wydać Kanclerz więc nie ma przepisów zabraniających wydania takiego zarządzenia. Kanclerz zwrócił uwagę Trybunału na to, że obecne w porządku prawnym Księstwa Sarmacji istnieją zarządzenia podobne do tego, które wydał on sam oraz wymienił ich przykłady, sugerując, że uprawomocnia to wydane zarządzenie na mocy precedensu, czy też zwyczaju.

Ponadto Kanclerz Księstwa Sarmacja wniósł, by Trybunał Koronny dokonał wykładni obowiązującego prawa tak, by odpowiedzieć na pytanie „Jakie jest kryterium, które spełniają wszystkie wydane i aktualne zarządzenia, w tym Przywilej samorządowy, a którego nie spełnia zarządzenie będące przedmiotem tej rozprawy”.

Trybunał zważył co następuje.

Dokonano analizy prawnej zarządzenia. Stwierdzono iż jego skutkiem jest stworzenie nowego stanu prawnego, poprzez zmianę stosowania Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. z późn. zm. w kwestii art. 1 ust. 4 tejże. Stanowi to poważne naruszenie kompetencji stanowienia prawa przez Kanclerza określonych w Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. z poźn. zm. (dalej Konstytucja), która zezwala na stanowienie powszechnie obowiązujących norm prawa przez Kanclerza wyłącznie w drodze rozporządzeń wydanych przy delegacji ustawowej, w przeciwnych przypadkach wymagana jest akceptacja organu władzy ustawodawczej – Sejmu Księstwa Sarmacji.

Nadto stanowienie prawa na mocy zarządzenia budzi poważne wątpliwości pod względem zgodności z art. 2 ust. 1 Konstytucji, który to enumeratywnie wymienia akty prawne, które mogą stanowić prawo Księstwa Sarmacji.

Trybunał uznał wyjaśnienia Kanclerza dotyczące polemiki z artykułem Seweryna von Verwaltunga jako niezwiązane ze sprawą i zdecydował się je pominąć. Jednocześnie Trybunał przyznał rację, iż wydane zarządzenie nie może pełnić roli wykładni prawa. W ocenie Trybunału nie ma znaczenia w sprawie , czy nowy stan prawny, stworzony przez zarządzenie, jest tożsamy ze stanem prawnym przed nowelizacją ustawy, jako iż z punktu widzenia prawa zarządzenie wprowadza zupełnie nowy stan prawny w stosunku do obecnych przepisów.

Trybunał uznał za niepotrzebne dokonywać analizy prawnej pod względem abstrakcyjnej roli zarządzenia w systemie prawnym Księstwa Sarmacji, jako że nie ma to związku z rozpatrywaną sprawą. Równocześnie Trybunał nie zgodził się z tezą jakoby wydawanie aktów prawnych przez inne organy prawne, choćby w warunkach nieprawidłowości, stanowiło podstawę prawną do wydawania aktów prawnych z naruszeniem ustawowych uprawnień. Konstytucja Księstwa Sarmacji w sposób dokładny określa uprawnienia Kanclerza w ramach władzy wykonawczej, jak i możliwości stanowienia przezeń prawa.

W opinii Trybunału zarządzenia, zgodnie z przyjętą zwyczajowo techniką prawodawczą, stanowią akty wewnętrzne urzędów dotyczące ustalenia wewnętrznych norm w ramach kompetencji urzędu, bądź zasady stosowania prawa, w ramach przydzielonych im kompetencji, nie zaś norm powszechnie obowiązujących.

Trybunał odmówił udzielenia wykładni całego stanu prawnego Księstwa Sarmacji, w celu oceny analizy prawnej wszystkich wydanych do tej pory zarządzeń, jako bezcelowe i daleko wykraczające poza konstytucyjne zadania Trybunału Koronnego.

W czasie czynności procesowych, Trybunał stwierdził iż Kanclerz Księstwa Sarmacji w żaden sposób nie uzasadnił uprawnień zezwalających na dowolną interpretację nieścisłości w prawie poprzez zarządzenie, które zdaniem Trybunału zostało wydane ze znacznym naruszeniem kompetencji. Z niezrozumiałych dla Trybunału powodów, Kanclerz Księstwa Sarmacji uznał salę sądową za miejsce odpowiednie do rozważań na temat artykułu prasowego i dywagacji na temat roli zarządzeń w prawie Księstwa Sarmacji, kiedy kontrola dotyczyła uprawnień Kanclerza, dotyczących możliwości samoistnego stanowienia prawa w postaci zarządzeń.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

pouczenie

Uczestnikom postępowania przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”