K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by Rihanna »

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po naradzie Składu Orzekającego
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by Rihanna »

Image
Image


Trybunał Koronny w składzie:
ATK Rihanna Aureliuš-Sedrovski - przewodniczący składu
MTK Andrzej Fryderyk

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 2/20 wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Bartłomiejowi Urlichowi von Sarm (AH083), oskarżonemu o czyn wskazany w art. 40. ust. 1. Pkt. 3. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej KS), tj. posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej.

Image

Uznaje oskarżonego Bartłomieja Urlicha von Sarm za winnego zarzucanego mu czynu i wymierza mu karę banicji.

Image

Oskarżyciel zarzucił oskarżonemu założenie na serwerze sarmackim korzystanie więcej niż z jednego konta wraz z osiąganiem korzyści z tego tytułu, wskazując nr ID AH009/AG901/AH083/AH089/AH083/AH084/AH085. Konta te zostały założone na różne personalia w styczniu, październiku 2019 oraz marcu 2020 r. Oskarżyciel publiczny wskazał na to, że oskarżony korzystał z tej samej przeglądarki internetowej co pozostałe tożsamości. Dodatkowo oskarżyciel publiczny przedstawił dowody w których oskarżony twierdzi, że nie korzystał z tej samej przeglądarki internetowej co pozostałe tożsamości, pomimo dowodów w postaci rejestru klonów.
Oprócz powyższych oskarżyciel publiczny przedstawił kolejne dowody w których widoczne są przelewy o niejasnym tytule. Podczas rozprawy wezwano do wyjaśnień pozostałe osoby, jednak żadna nie przystąpiła do złożenia wyjaśnień.

Trybunał zważył co następuje.

Najstarszym kontem uczestniczącym w prowadzonej sprawie jest konto Bartłomieja I Sobieskiego założone 26.01.2019 r. Ostatnia aktywność była widoczna 29.03.2020 r. w dniu w którym złożono wniosek z tegoż konta o usunięcie “z powodu braku działań”. Z rejestru klonów wynika, że konto jest powiązane z kontem oskarżonego. Dodatkowo pomimo małej aktywności z konta Bartłomieja I Sobieskiego na konto oskarżonego docierały przelewy o łącznej wartości 732,20 libertów. Żaden z dokonanych przelewów nie miał tytułu wskazującego na zakup konkretnej usługi. Poza 9 wypowiedziami na forum, aktywnością pod artykułem oskarżonego i przelewami na konto oskarżonego, konto pod nazwą Bartłomieja I Sobieskiego nie wykazywało żadnej aktywności.
Następne konto, które zostało powiązane przez rejestr klonów z kontem oskarżonego to konto AH009, które zostało założone 17.10 2019 r. pod tożsamością Bartolomiejok ss 5. 29 marca br. został złożony wniosek o usunięcie konta z powodu pomyłki. Mimo to odnotowano aktywność polegającą na wykonaniu przelewu pod niejasnym tytułem na wysokość 50 libertów. Adresatem przelewu było konto oskarżonego. Poza tym żadnej istotnej aktywności nie odnotowano.
Następne konta AH083 (konto oskarżonego) oraz kolejne dwa powiązane konta z oskarżonym (AH084, AH085) zostały założone w tym samym dniu (27.03.2020 r.). Z konta AH084 posługującego się tożsamością Marii Lichowskiej II zostały opublikowane 4 artykuły. 2 z tych artykułów zostały ukryte przez Prefekturę. Wśród serduszkujących i komentujących były konta powiązane z kontem oskarżonego. Konto AH084 w tym czasie przelało na konto oskarżonego środki o wartości ponad 7 273 libertów, co stanowiło dochód z artykułów konta skojarzonego z kontem oskarżonego. Warto zaznaczyć, że w godzinach wcześniejszych z konta oskarżonego zostały przelane środki na łączną kwotę 1 000 libertów. Konto AH084 pomimo dość dużej aktywności w prasie, nie było aktywne na forum sarmackim (jedyny wpis dotyczył usunięcia konta AH085 z powodu pomyłki).
Ostatnim kontem powiązanym jest konto AH089 założone 28.03.2020 r. na którym nie odnotowano aktywności. Oskarżony jedynie przelał na to konto środki pieniężne o wartości 500 libertów.
Z powyższych informacji Trybunał wywnioskował, że oskarżony zakładał konta w różnych odstępach czasowych. Do pewnego momentu nie było na nich żadnej aktywności. Z dowodów przekazanych przez Prefekturę Generalną wynika jasno, że oskarżony konta zakładał w jednym celu - zarobku. Można stwierdzić, że oskarżony zakładając konta rzekomej siostry oraz posiadając konta wcześniejsze działał w celu zarówno osiągnięcia korzyści majątkowych jak i wprowadzenia w błąd innych osób. Podczas postępowania przygotowawczego Prefektury, oskarżony utrzymywał, że razem z Marią Lichowską II korzystają z osobnych komputerów. Dowody przedstawione przez Prefekturę w sposób jednoznaczny wskazują, iż nie jest to prawda, Z tego też powodu Trybunał nie uwierzył słowom oskarżonego, że pozostałe konta nie były jego własnością. Należy jeszcze nadmienić, że oskarżony pomimo założenia dużej ilości kont w planach miał prawdopodobnie osiąganie kolejnych korzyści majątkowych przez konto AH089.
Art. 40 ust. 1 pkt 3 mówi, że “Zabronione pod groźbą kary więzienia do sześciu miesięcy lub banicji jest: posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej”. Oskarżony w trakcie rozprawy nie był skruszony. Do końca twierdził, że jest niewinny, pomimo dowodów które jasno wskazywały na niejasne powiązania z pozostałymi kontami (przelewy, komentowanie, niska aktywność na forum). Trybunał pragnie tutaj wspomnieć, że kara banicji nie jest spowodowana szkodami finansowymi, wskutek działań oskarżonego. Korzystanie z wielu tożsamości i osiąganie z tego tytułów korzyści jest przestępstwem - to nie ulega wątpliwości. Brak skruchy i niezrozumienie zarzucanego czynu może spowodować w przyszłości kolejne próby zakładania kolejnych kont, na które nie możemy sobie pozwolić.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Image

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.


Wyrok wykonano.

(—) Alexander Rose
Podprefekt Generalny
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”