Page 1 of 1

Wniosek o wykładnie

Posted: 24 Oct 2013, o 20:43
by A0014
Wysoki Sądzie,

Na podstawie Art.2. Ustawy Sejmu nr 144 o Sądzie Najwyższym wnoszę o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni oraz na tym bazujące rozstrzygnięcie o prawidłowości, nieprawidłowości I i II czytania projektu Ustawy o Wolnej Elekcji: w szczególności poddania pod głosowanie poprawki zgłoszonej do przepisu o innym brzmieniu(w chwili zgłaszania). (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=30&t=12014&start=10#p121958).
Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy zgodne z Sarmackim Prawem jest poddawanie pod głosowanie, bez wiedzy osoby zgłaszającej, poprawki do przepisu, jeżeli już po jej zgłoszeniu dany przepis uległ zmianie w trybie autopoprawki?

Oraz również w związku z owa debata: czy zbyt krótki czas, który upłynął od zgłoszenia autopoprawek do końca debaty może skutkować pozbawienie posłów możliwości zgłoszenia poprawek i czy w konsekwencji może być podstawą do nakazania przez Sąd powtórzenia I i II czytania. Jeśli odpowiedź byłaby przecząca proszę również o rozstrzygnięcie w tej kwestii.

Re: Wniosek o wykładnie

Posted: 25 Oct 2013, o 06:47
by Hugo
Postanawiam o nadaniu biegu sprawie z wniosku Kanclerza.
Wyznaczam do składu orzekającego Alojzego v-hr. Pupkę-Bumbuma, jako przewodniczącego, JKW Daniela Łukasza oraz Mikołaja diuka Arped-Muzyka.

Re: Wniosek o wykładnie

Posted: 14 Dec 2013, o 12:22
by MAP
W związku z bezczynnością Przewodniczącego Składu, jako nowego Przewodniczącego wyznaczam JKW Daniela Łukasza.

Re: Wniosek o wykładnie

Posted: 23 Dec 2013, o 19:52
by Daniel Chojnacki
Sąd postanowił:

1) zawiesić postępowanie,
2) w związku z utratą legitymacji Miszy Koraba-Kaku do reprezentowania Rady Ministrów przed Sądem Najwyższym zwrócić się do piastuna organu Kanclerza, Markusa v-hr. Arpeda o złożenia oświadczenia w sprawie podtrzymania lub wycofania niniejszego wniosku,
3) wyznaczyć zawity termin na złożenie oświadczenia na 26 grudnia 2013 r.

Re: Wniosek o wykładnie

Posted: 23 Dec 2013, o 22:49
by Markus
Wysoki Sądzie,

Wycofuję wniosek. Odpowiedzi na pytania Miszy bar. Koraba-Kaku, w mojej opinii, nie mają najmniejszego sensu po dwóch miesiącach od uchwalenia Ustawy o wolnej elekcji.

Re: Wniosek o wykładnie

Posted: 23 Dec 2013, o 23:03
by Daniel Chojnacki
Sąd postanowił:

pozostawić wniosek bez rozpoznania.