Wniosek o zbadanie zgodności Ustawy z Konstytucją

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawy konstytucyjne
Locked
Adi1992

Wniosek o zbadanie zgodności Ustawy z Konstytucją

Post by Adi1992 »

Zielnybor, 5 grudnia 2011r.

Sąd Najwyższy,
Srebrny Róg

Wnioskodawca: Adrian Jasiński (AB531)

Wniosek o zbadanie zgodności Ustawy Sejmu nr 136 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 30 września 2011r.

Grodzisk, dnia 30 września 2011 r.
Ustawa Sejmu nr 136
o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu art. 5 ust. 2 pkt 6 dodaje się słowo „oraz”;
W art. 5 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu „nie został pozbawiony obywatelstwa przez Księcia na podstawie art. 8a w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku”;
Dodaje się art. 8a o tytule „Pozbawienie obywatelstwa z powodu złamania przysięgi obywatelskiej”, w brzmieniu: „1. Książę, na wniosek Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej. Przyczyną pozbawienia obywatelstwa może być w szczególności skazanie za przestępstwo na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca albo za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Księcia, posła lub sędziego”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

We wrześniu 2011r. Sejm Księstwa Sarmacji uchwalił Ustawę Sejmu nr 136 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim. Nowelizacja tej ustawy przewiduje pozbawienie obywatelstwa sarmackiego osobom które nie przestrzegają przysięgi obywatelskiej. Pozbawianie obywatelstwa sarmackiego z powodu złamania przysięgi obywatelskiej jest moim zdaniem przepisem niedemokratycznym i łamiącym prawa człowieka w Sarmacji. Każdy obywatel co prawda ma obowiązek przestrzegać przysięgi obywatelskiej, ale złamanie prawa nie może być powodem do pozbawiania obywatelstwa sarmackiego. Każdy obywatel ma obowiązek ponosić odpowiedzialność i naprawić wyrządzone przez siebie szkody. Tak więc wnoszę o zbadanie zgodności z Konstytucją Księstwa Sarmacji tej ustawy która moim zdaniem jest niekonstytucyjna.
User avatar
Andrzej Swarzewski
Posts: 4733
Joined: 18 Sep 2010, o 16:30

Re: Wniosek o zbadanie zgodności Ustawy z Konstytucją

Post by Andrzej Swarzewski »

Od kiedy praworządność jest niedemokratyczna?
Andrzej Swarzewski
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: Wniosek o zbadanie zgodności Ustawy z Konstytucją

Post by A0014 »

Sąd Postanawia zwrócić wniosek, w związku z tym, iż "Sąd Najwyższy orzeka na wniosek Księcia, Marszałka Sejmu, Kanclerza, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji, grupy co najmniej jednej czwartej posłów, grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu oraz przewodniczącego składu orzekającego Sądu Koronnego.". Wobec tego wnioskodawca nie jest osobą uprawnioną.
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: Wniosek o zbadanie zgodności Ustawy z Konstytucją

Post by A0014 »

na podstawie art. 8 Ustawy Sejmu nr 145 Sąd Postanawia ukarać Pana Andrzeja Swarzewskiego karą tygodnia więzienia i 1000 libertów grzywny.
To nie jest pierwszy przypadek gdzie Pan Swarzewski prowadzi dyskusje w Sądzie, bez pozwolenia, a nawet w sprawach gdzie nie jest stroną.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Andrzej Swarzewski
Posts: 4733
Joined: 18 Sep 2010, o 16:30

Re: Wniosek o zbadanie zgodności Ustawy z Konstytucją

Post by Andrzej Swarzewski »

Wysoki Sądzie,
Przepraszam bardzo, ale według mnie do prowadzenia dyskusji potrzebne są co najmniej dwie osoby.
Tak, czy inaczej nawet jeśli chodzi o komentarz to chciałbym zauważyć, że w wielu innych sprawach padało wiele więcej komentarzy i kłótni, a kary były mniej surowe.
Andrzej Swarzewski
Locked

Return to “Sąd Najwyższy”