Wniosek o wykładnię art. 9 ust. 1 Konstytucji

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawy konstytucyjne
Locked
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Wniosek o wykładnię art. 9 ust. 1 Konstytucji

Post by Helwetyk »

Jack diuk Korab
Wiceprezes Sądu Najwyższego


Szanowny Panie Prezesie,

Z upoważnienia Marszałka Sejmu mam zaszczyt złożyć na ręce Pana Prezesa wniosek o ustalenie przez Sąd Najwyższy powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji („W przypadku opróżnienia tronu książęcego, tron obejmuje następca wyznaczony przez Księcia za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym”) poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w przypadku wyrażenia przez Sejm obecnej kadencji zgody na wyznaczenie następcy tronu oraz wyznaczeniu następcy tronu, gdyby Jego Książęca Mość nie zdecydował o abdykacji na rzecz wyznaczonego przez siebie następcy, procedura wyrażenia zgody na wyznaczenie następcy tronu musiałaby zostać powtórzona w trakcie kolejnej kadencji Sejmu?

2. Czy w przypadku wyrażenia przez Sejm obecnej kadencji zgody na wyznaczenie następcy tronu oraz wyznaczeniu następcy tronu, gdyby Jego Książęca Mość nie zdecydował o abdykacji na rzecz wyznaczonego przez siebie następcy, Sejm kolejnej kadencji mógłby wycofać udzieloną w trakcie obecnej kadencji zgodę, a jeżeli tak — na czyj wniosek oraz jaką większością głosów?


Powyższe pytania kieruję w związku z wątpliwościami związanymi z zakresem obowiązywania zasady kadencyjności parlamentu.

Możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze (a tym samym, uczynienie pytania drugiego bezprzedmiotowym) i uznanie, że Sejm kolejnej kadencji jako najwyższy organ przedstawicielski Narodu nie jest związany rozstrzygnięciem Sejmu poprzedniego. Możliwe jest również udzielenie odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, przez analogię do trybu powoływania sędziów Sądu Najwyższego.

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, ponownie z uwagi na zasadę kadencyjności parlamentu, pozostaje jednak otwartym pytanie o to, czy Sejm kolejnej kadencji może wyrażoną zgodę — będąc niezwiązanym rozstrzygnięciem Sejmu poprzedniej kadencji — wycofać. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, interes Państwa i jego porządek konstytucyjny wymaga określenia jednoznacznego trybu oraz większości wymaganej dla wycofania takiej zgody — w tym zakresie, jednakże, ustawa zasadnicza milczy.

Z uwagi na przedłożony Sejmowi wniosek wnoszę, jak we wstępie.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Piotr Mikołaj,
Wicemarszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: Wniosek o wykładnię art. 9 ust. 1 Konstytucji

Post by A0014 »

Postanawiam o nadaniu Biegu,
wyznaczam skład orzekający - Jack diuk Korab, Hugo baron Pac. Wyznaczam siebie samego na przewodniczącego składu orzekającego.

Dla porządku i w razie czego w razie braku jasności- prosiłbym o pisemne pełnomocnictwo Marszałka Sejmu, choćby wiadomością prywatną.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Mikołaj Jan
Posts: 2288
Joined: 30 Apr 2010, o 13:48
Location: Redutowo

Re: Wniosek o wykładnię art. 9 ust. 1 Konstytucji

Post by Mikołaj Jan »

Wysoki Sądzie,

aby wszystko w pełni jawne było: Upoważniłem Wicemarszałka Sejmu JKW Piotra Mikołaja do złożenia w Sądzie Najwyższym wniosku o wykładnię art. 9 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz upoważniam go do ewentualnego występowania przed Sądem Najwyższym podczas tego postępowania.

(—) Mikołaj hr. Wiśnicki,
Marszałek Sejmu.
(—) Mikołaj Jan
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: Wniosek o wykładnię art. 9 ust. 1 Konstytucji

Post by A0014 »

zamykam rozprawę.
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: Wniosek o wykładnię art. 9 ust. 1 Konstytucji

Post by A0014 »

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO
w sprawie wykładni art 9 Konstytucji.


Sąd Najwyższy w składzie:

Jack diuk Korab, PSO
Hugo baron Pac, SSN

działając na wniosek z dn.21.02.2012 r. w sprawie wykładni art. 9 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji („W przypadku opróżnienia tronu książęcego, tron obejmuje następca wyznaczony przez Księcia za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym”)

wraz z wnioskiem o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy w przypadku wyrażenia przez Sejm obecnej kadencji zgody na wyznaczenie następcy tronu oraz wyznaczeniu następcy tronu, gdyby Jego Książęca Mość nie zdecydował o abdykacji na rzecz wyznaczonego przez siebie następcy, procedura wyrażenia zgody na wyznaczenie następcy tronu musiałaby zostać powtórzona w trakcie kolejnej kadencji Sejmu?
2. Czy w przypadku wyrażenia przez Sejm obecnej kadencji zgody na wyznaczenie następcy tronu oraz wyznaczeniu następcy tronu, gdyby Jego Książęca Mość nie zdecydował o abdykacji na rzecz wyznaczonego przez siebie następcy, Sejm kolejnej kadencji mógłby wycofać udzieloną w trakcie obecnej kadencji zgodę, a jeżeli tak — na czyj wniosek oraz jaką większością głosów?


Sąd najwyższy dokonał wiążącej wykładni art.9. Konstytucji [procedura wyznaczenia następcy] :

1. Zgoda Sejmu na wyznaczenie następcy ma charakter czasowy tj. do czasu zakończenia kadencji Sejmu, który wyraził zgodę. W przypadku nie abdykowania Księcia w trakcie trwania kadencji, w której to zgody udzielono, uznać należy zgodę za niebyłą, a wraz z tym również wyznaczenie następcy za niemające skutków prawnych.
2. Wycofanie zgody na wyznaczenie następcy przez Sejm lub wyznaczenie następcy może cofnięte na dwa sposoby:
* zastosowanie zasady dyskontynuacji - poprzez rozwiązanie Sejmu,
* w przypadku, gdy od momentu wyrażenia zgody przez Sejm na wyznaczenie następcy do dnia abdykacji pojawiłyby się nowe przesłanki, mające znaczący wpływ na ocenę następcy przez Sejm - poprzez wyrok Sądu.

UZASADNIENIE


Sąd Najwyższy po naradzie przeanalizował wpisanie Sejmu w obecny kształt ustrojowym oraz intencje Ustawodawcy w zakresie wyrażania zgody na wyznaczenie następcy.
Przy wykładni procedury wyznaczenia następcy należy wziąć pod uwagę cały proces prowadzący do zmiany na Tronie Książęcym, w tym:

KROK 1. Zwrócenie się do Sejmu o zgodę na wyznaczenie następcy (dzień wpłynięcia do Sejmu)
KROK 2. Przyjęcie przez Sejm uchwały o wyrażeniu zgody na wyznaczenie następcy (dzień przyjęcia uchwały)
KROK 3. Wyznaczenie następcy (dzień wydania Aktu)
KROK 4. Abdykacja (za co uważamy dzień przestania pełnienia urzędu Księcia)

W ocenie Sądu nie jest możliwa zmiana następcy. W związku z tym należy przyjąć też odpowiednią interpretację celów kontroli Sejmu.
W ocenie sądu kroki 1-4 winny nastąpić w stosunkowo niedługim odstępie czasu. Terminem granicznym całej procedury jest jednak termin końca danej kadencji gdzie ma zastosowanie zasada dyskontynuacji.

W pewnych okolicznościach możliwe jest unieważnienie procedury poprzez wyrok sądu.
Mogłoby się to stać, jeśli od czasu wyrażenia zgody przez Sejm do czasu abdykacji pojawiłyby się nowe przesłanki, mogące znacząco wpłynąć na ocenę Sejmu. W związku z tym, że w takim przypadku nastąpiłoby zachwianie funkcji kontrolnej Sejmu w tym procesie.

Należy zatem przyjąć, iż założeniem Ustrojodawcy było, by kroki(krok 1) od zwrócenia się do Sejmu z wnioskiem o zgodę na wyznaczenie następcy do (krok 4) abdykacji następowały po sobie niezwłocznie. A jeśli są celowo opóźniane, może to skutkować unieważnieniem procesu przez sąd, a w związku z tym również unieważnieniem postanowienia o wyznaczeniu następcy.

Inna wykładnia mogłaby w stać w sprzeczności z konstytucyjnymi prerogatywami Sejmu w tym zakresie.

(-)Jack diuk Korab, PSO
(-) Hugo baron Pac, SSN
(—) Misza Korab-Kaku
Locked

Return to “Sąd Najwyższy”