Regulamin dyscyplinarny

Moderator: Książęca Żandarmeria Wojskowa

Awatar użytkownika
Simon Liberi
Posty: 1645
Rejestracja: 11 cze 2009, o 12:32
Gadu-Gadu: 0
Lokalizacja: Grodzisk

Regulamin dyscyplinarny

Post autor: Simon Liberi » 20 sty 2013, o 18:36

Regulamin — zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac organu państwowego, instytucji, zakładu lub urządzenia wydany przez organ do tego uprawniony.

Karę dyscyplinarną można wymierzyć za przewinienie przeciwko dyscyplinie i porządkowi wojskowemu (także — publicznemu), niewykonywanie poleceń służbowych, pospolite przestępstwa, a także przestępstwa natury wojskowej.

W Książęcych Siłach Zbrojnych funkcjonuje regulamin dyscyplinarny, określający zasady wymierzania tzw. kar dyscyplinarnych. Pełna jego treść znajduje się w Artykułach Hetmańskich nr 6 z dnia 23 września 2005 r

Ważne pojęcia


Władza dyscyplinarna — prawo do bezpośredniego wymierzania kar w określonym zakresie, przysługuje przełożonemu wobec podwładnych.

Przełożony dyscyplinarny — przełożony posiadający władzę dyscyplinarną.

Kara dyscyplinarna — jest to kara wymierzona na podstawie regulaminu dyscyplinarnego. Szersze omówienie rodzajów kar znajduje się niżej.

Władza dyscyplinarna


Władza dyscyplinarna nad podwładnymi przysługuje przełożonemu, pod którego rozkazami się aktualnie znajdują. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły:

  • Jeżeli czyn zabroniony został popełniony w obecności przełożonego wyższego stanowiskiem (lub też — przeciw niemu), władza dyscyplinarna przechodzi na niego i ma on prawo ukarać dyscyplinarnie podwładnego, który nie podlega mu bezpośrednio. Zasadę tę stosuję się również wtedy, gdy wyższy przełożony zostaje jako pierwszy poinformowany o popełnieniu czynu zabronionego,
  • W wypadku, gdy przełożony bezpośredni zaniechał ukarania podwładnego, wyższy przełożony może także rozpatrzyć sprawę,
  • Wyższy przełożony może także wymierzyć karę na wniosek bezpośredniego przełożonego danego podwładnego.

Stosuje się zasadę, że władza dyscyplinarna nie jest przywiązana do stopnia, a do stanowiska służbowego. Oznacza to, że przy ustalaniu, kto może w danym wypadku wymierzyć karę, nie bierze się pod uwagę stopnia wojskowego, a jedynie pełnioną funkcję. Teoretycznie żołnierz młodszy stopniem może ukarać starszego, pod warunkiem, że jest jego służbowym przełożonym.

Władza dyscyplinarna musi być wykonana osobiście przez przełożonego lub — tylko w razie oddania funkcji — przez jego zastępcę. Może ona jednakże przechodzić tylko na oficerów, czyli podoficerowi będącemu zastępcą nie przysługuje prawo do wymierzania kar dyscyplinarnych.

Mimo to, brak możliwości natychmiastowego wymierzenia kary nie zwalnia od podjęcia odpowiednich działań. Przełożony, który nie posiada władzy dyscyplinarnej nad winnym, a jest świadkiem dokonania czynu zabronionego, może (i ma obowiązek!) poinformować o zaistniałej sytuacji bezpośredniego przełożonego drogą służbową (tj. poprzez meldunek). Osobiste powiadomienie jest możliwe, gdy przełożony bezpośredni winnego jest niższy lub równy stanowiskiem.

Władzy dyscyplinarnej podlegają wszyscy żołnierze KSZ, jeńcy wojenni oraz osoby podległe KSZ, ale nie będące żołnierzami (cywilny personel). Odpowiada się za czyny zabronione w czasie trwania relacji służbowych (czyli podczas służby). Żołnierze rezerwy podlegają Regulaminowi Dyscyplinarnemu wyłącznie podczas szkoleń, ćwiczeń lub mobilizacji. Karane mogą być również przestępstwa popełnione w mundurze lub na terenie obiektów należących do Sił Zbrojnych, np. baz wojskowych.

Jeżeli przewinienie zostało popełnione poza terenem wojskowym, poza służbą, itd., sprawę przekazuje się odpowiednim organom władzy publicznej (właściwemu ministrowi, służbom porządkowym, itd.).

Wymierzenie kary


Zawieszenie w czynnościach służbowych. Na czas wyjaśnienia sprawy, przełożony dyscyplinarny może zawiesić podejrzanego w czynnościach służbowych. Prawo to przysługuje jednak tylko i wyłącznie:

  1. dowódcy kompanii (równorzędnemu) — wobec szeregowych i podoficerów do stopnia sierżanta (równorzędnego),
  2. dowódcy pułku (równorzędnemu) — wobec chorążych i oficerów do stopnia kapitana (równorzędnego),
  3. dowódcy dywizji (równorzędnemu) — wobec oficerów sztabowych do funkcji dowódcy batalionu.

Hetman Wielki może zawiesić w czynnościach służbowych każdego żołnierza.

Jeżeli sprawa została wyjaśniona w sposób korzystny dla podejrzanego, czyli został on oczyszczony z zarzutów, należy uchylić zawieszenie. Podobnie postępuje się, gdy nie ma podstaw do ukarania.

Postępowanie. Najpierw należy ustalić stan faktyczny przewinienia, okoliczności towarzyszące (czyli określić dokładnie sytuację, w jakiej czyn zabroniony został dokonany, ewentualne okoliczności łagodzące, itd.). Można również uwzględnić dotychczasowy przebieg służby, tj. żołnierz, który do tej pory pełnił swoje obowiązki w sposób nienaganny, systematyczny, itd., może zostać potraktowany "ulgowo". Gdy sprawa jest szczególnie trudna do rozpoznania, albo występują problemy ze stawiennictwem podejrzanego, powinien on móc wytłumaczyć się za pomocą protokołu. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość aresztowania podejrzanego, wówczas wynik dochodzenia i karę należy przedstawić mu w ciągu 48 godzin od momentu pozbawienia wolności.

Informację o wykonaniu kary wobec oficera podaje się tylko korpusowi oficerskiemu pododdziału, w którym służy. Wobec pozostałych, informuje się cały pododdział.

Odwołania, zawieszenie wykonania kary. Każdy ukarany może odwołać się od kary do władzy wyższej, na piśmie. W takim wypadku, po odwołaniu obowiązuje postanowienie władzy wyższej, aż do Hetmana Wielkiego.

Wykonanie kary można także zawiesić za poręczeniem wyższego przełożonego (łącznie z Hetmanem Wielkim). Złamanie zasad poręczenia powoduje natychmiastowe wykonanie kary.

Karę skreśla się z ewidencji dopiero 3 miesiące od daty wykonania. Niemniej jednak, jeżeli w tym czasie ukarany dopuści się czynu zabronionego, kary nie usuwa się.

Kary dyscyplinarne


Kary dyscyplinarne dzielimy na porządkowe, aresztu i degradacji.
Obrazek

Zakres władzy dyscyplinarnej przy wymierzaniu kary

Dowódca kompanii (równorzędny) może wymierzać kary:
Obrazek

Dowódca pułku (równorzędny):
Obrazek

Dowódca dywizji (równorzędny):
Obrazek

Hetman Wielki i Dowódcy Okręgu Wojskowego mogą stosować wszystkie kary wobec wszystkich żołnierzy (w wypadku Dowódców Okręgu Wojskowego — tylko do stopnia majora włącznie).

szer. Mateusz von Lichtenstein-Iontz
Markiz Simon Peter Liberi h. Omerta
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Szkolenie Unitarne”