Artykuły Hetmańskie nr 17

Locked
User avatar
Magnum
Posts: 394
Joined: 2 Sep 2008, o 12:32
Gadu-Gadu: 1980603

Artykuły Hetmańskie nr 17

Post by Magnum »

Grodzisk, dnia 11 lipca 2012 r.

Artykuły Hetmańskie nr 17

Zasady powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych

Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:


Rozdział I

ZASADY POWOŁYWANIA DO SŁUŻBY

§ 1.

O przyjęcie do służby wojskowej w Książęcych Siłach Zbrojnych, zwanych dalej "KSZ" może ubiegać się osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo Księstwa Sarmacji
2. Ukończyła 15 lat
3. Jest zdolna fizycznie i psychicznie do odbywania służby wojskowej
4. Posiada znajomość podstaw wiedzy ogólnowojskowej
5. Nie posiada obywatelstwa państwa obcego, ani nie sprawuje w państwie obcym żadnej funkcji publicznej
6. Ukończyła procedurę rekrutacyjną przeprowadzoną przez Komendanta WKU.

§ 2.

1. Poborowy do dnia złożenia przysięgi zostaje Rekrutem.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet Rekrutów KSZ jest ukończenie procedury rekrutacyjnej przeprowadzonej przez komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień.
3. Procedura rekrutacyjna obejmuje:
  1. wypełnienie i przedstawienie komendantowi WKU wniosku o przyjęcie do KSZ
  2. rozmowę kwalifikacyjną z komendantem WKU
  3. podjęcie decyzji przez Komendanta WKU odnośnie przyjęcia w poczet Rekrutów.
§ 3.

Po ukończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat jest kierowany na 3-tygodniowe szkolenie unitarne w do jednostki wojskowej wskazanej przez Administrację Wojskową.

§ 4.

Po odbyciu szkolenia unitarnego i zdaniu egzaminu kandydat składa przysięgę wojskową według roty określonej ustawą, w terminie określonym przez komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień.

§ 5.

1. Po złożeniu przysięgi wojskowej żołnierz rozpoczyna odbywanie służby
oraz kierowany jest na podstawie rozkazu personalnego Hetmana Wielkiego,
do jednostki wojskowej wybranego przez siebie rodzaju wojsk KSZ.
2. Dokładne parametry stanowiska służbowego żołnierza określa Rozkaz Personalny wydany przez Hetmana Wielkiego.
3. Po skierowaniu do jednostki wojskowej żołnierz jest ponadto kierowany na szkolenie specjalistyczne, odbywające się w jednostce wojskowej (tryb i szczegółowy zakres szkolenia określa Dowódca Rodzaju Wojsk KSZ).

Rozdział II

ZASADY PRZEBIEGU SŁUŻBY

§ 6.

1. Żołnierz po co najmniej miesiącu służby może zostać skierowany na kurs podoficerski.
2. Skierować żołnierza można:
  1. z rozkazu Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych
  2. na prośbę zainteresowanego - w miarę istniejących etatów do obsadzenia
3. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu podoficerskiego, żołnierz otrzymuje stopień kaprala (mata) i kierowany jest do jednostki wojskowej na stanowisko określone w rozkazie personalnym.

§ 7.

1. Żołnierz może po co najmniej czterech miesiącach służby ubiegać się o przyjęcie do Akademii Książęcych Sił Zbrojnych, zwanej dalej "Akademią KSZ", na 8-tygodniowe studia.
2. Żołnierz posiadający cywilne wyższe wykształcenie może ubiegać się o przyjęcie do Akademii KSZ na 4-tygodniowe studia niezależnie od długości trwania służby.
3. Po ukończeniu Akademii KSZ żołnierz otrzymuje stopień podporucznika (podporucznika marynarki) i tytuł magistra oraz jest kierowany na stanowisko dowódczo - sztabowe.
4. Procedura przyjmowania do Akademii KSZ zostanie określona przez Komendanta Akademii KSZ.

§ 8.

1. Żołnierza można wyznaczyć na inne ( równorzędne lub wyższe ) stanowisko służbowe, jeżeli wymagają tego potrzeby Książęcych Sił Zbrojnych na wniosek Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych,
2. Wniosek przedstawiony w pkt. 1 Dowódca kieruje do Hetmana Wielkiego
za pośrednictwem Administracji Książęcych Sił Zbrojnych.
3. Wyznaczenie na inne stanowisko służbowe ( równorzędne lub wyższe ) może nastąpić również na wniosek żołnierza, za zgodą Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych,
4. Wniosek przedstawiony w pkt. 3 żołnierz kieruje do Hetmana Wielkiego
za pośrednictwem Administracji Książęcych Sił Zbrojnych.
5. Wyznaczenie na inne stanowisko ukazuje się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego, wskazując obecne oraz nowe stanowisko służbowe, oraz datę wyznaczenia na nowe stanowisko.

§ 9.

1. Żołnierza można zwolnić ze stanowiska służbowego jeżeli stanowisko zajmowane przez niego zostało zlikwidowane w Etacie KSZ.
2. Żołnierza zwalnia się ze stanowiska z dniem zwolnienia ze służby w KSZ.
3. Zwolnienie ze stanowiska służbowego następuje na podstawie Rozkazu Personalnego Hetmana Wielkiego.

§ 10.

1. Żołnierzowi można również powierzyć czasowe pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku nieobsadzonym.
2. Fakt ten stwierdza się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego.
3. Odwołanie z czasowego pełnienia obowiązków służbowych stwierdza się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego.

Rozdział III

ZASADY ZWALNIANIA ZE SŁUŻBY

§ 11.

1. Zwolnienie żołnierza ze służby, jeżeli nie wynika ono z nałożonej kary dyscyplinarnej, następuje na wniosek żołnierza kierowany do Hetmana Wielkiego za pośrednictwem Administracji KSZ.
2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty zwolnienia.

§ 12.

1. Zwolnienie żołnierza ze służby, następuje w skutek skazania żołnierza prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji lub pozbawienia przez inne organy władzy państwowej obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty oraz powodem zwolnienia.
§ 13.

1. Zwolnienie żołnierza ze służby, następuje również na skutek zrzeczenia się przez żołnierza obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty oraz powodem zwolnienia.
§ 14.

1. Zwolnienie żołnierza ze służby, następuje na skutek długotrwałej nieobecności w służbie, która nie została usprawiedliwiona.
2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty oraz powodem zwolnienia.
§ 15.

1. Zwolnienie żołnierza ze służby, następuje na skutek pozbawienia stopnia wojskowego, przez organy do tego uprawnione.
2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty oraz powodem zwolnienia.
§ 16.

1. Zwolnienie żołnierza ze służby następuje, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Książęcych Sił Zbrojnych na wniosek Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych.
2. Zwolnienie ze służby ujęte jest w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego z podaniem daty zwolnienia.

§ 17.

1. Żołnierza zwolnionego ze służby przenosi się do rezerwy oraz kieruje się do Komendanta WKU celem ujęcia w rejestrze żołnierzy rezerwy ( z wyjątkiem § 12,§ 13 ),
2. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przysługuje odprawa unormowana odrębnymi przepisami.

§ 18.

1. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby, Administracja KSZ wydaje wyciąg z rozkazu personalnego Hetmana Wielkiego stwierdzający zwolnienie ze służby.
2. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby, Administracja KSZ wydaje na jego prośbę świadectwo służby określające przebieg służby żołnierza.

Rozdział IV

ZASADY PRZYWRACANIA ŻOŁNIERZY DO SŁUŻBY

§ 19.

1. Żołnierze zwolnieni ze służby mogą ubiegać się o ponowne powołanie do służby w KSZ.
2. Warunkiem ponownego powołania do służby jest spełnienie wymagań przedstawionych w § 1, ust. 1-5.
3. Żołnierze ponownie powołani do służby w KSZ, wyznaczeni są na stanowisko służbowe znajdujące się w Etacie KSZ odpowiadające posiadanemu przez żołnierza stopniowi wojskowemu, który posiadał w dniu zwolnienia ze służby.
4. Ponowne powołanie do służby w KSZ ukazuje się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

Wraz z ogłoszeniem niniejszych Artykułów tracą ważność Artykuły Hetmańskie nr 9 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby i zasadach zwalniania ze służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.

§ 21.

Artykuły wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


(—) gen. Korony Mariusz diuk Magnuszewski
Hetman Wielki
ImageImageImageImageImage

Image
Locked

Return to “Prawo Wojskowe”