SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Post by Hugo »

viewtopic.php?f=62&t=2049

Prokto-Hemolan dnia 20 listopada 2010

Sąd Najwyższy
Książęce Miasto Grodzisk

Powód: tow. Taenia bar. lek. inż. Solium (Yaraeh) zamieszkały w Ciprofloksji, Siemianowice, ul. Głodu i Biedy, legitymujący się w Sarmacji ID: A8770 reprezentowany przez tow. arcyksięcia st. pch. dr Wojciecha Hergemona (Taenia Saginata), prof. Putra, zamieszkałego w Ciprofloksji, Prokto-Hemolan, ul. tow. arcyksięcia st. pch. dr Wojciecha Hergemona, prof. Putra Bojownika o Biedę 1A legitymującego się w Sarmacji ID: T0003;
Pozwany: wicehrabia Bratumił Nowak-Azoramath legitymujący się w Sarmacji ID: A7970;

P O Z E W

W dniu 20 listopada 2010 pozwany określił mojego mandanta w miejsu publicznym (tj. na forum KS) mianem "śmierdziela", co wypełnia znamiona art. 43 ust. 3 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości, i w rezultacie wywołuje szkodę w rozumieniu art. 48 KŚ;

w związku z czym W N O S Z Ę o wymierzenie kary więzienia w wymiarze 12 tygodni;

U Z A S A D N I E N I E
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że słowa te zostały w sposób świadomy wypowiedziane przez pozwanego (dodatkowo był to ponowny atak na mojego mandanta), jednocześnie ewidentnym jest fakt, że słowa te miały zabarwienie negatywne i godziły w dobre imię mojego mandanta oraz jego zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Zachowanie pozwanego było w żaden sposób nieuzasadnione i spowodowało szkody osobiste powoda - w związku z czym niezbędne stało się złożenie pozwu.

Dodatkowo wnoszę o przesłuchanie świadków (lista w załączniku) oraz zwrot kosztów procesowych oraz pełnomocnictwa.

Załącznik - dowody:
Wypowiedż oskarżonego - viewtopic.php?f=115&t=2026&st=0&sk=t&sd=a&start=10#p17999
Zeznania świadków:
1) JKM Krzysztof Konias
2) JCM Jakob
3) JAM Natalia Helena Wittelsbach-Hergemon
4) JAM Wojciech Hergemon
5) JKM PMK


Grodzisk, dnia 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę do referatu PSN Tomasza Hugo Paca i powierzyć jemu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego SSN Michała Pawła diuka Sobczaka.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/Cyw/4/2010.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Post by Hugo »

Grodzisk, dnia 22 listopada 2010r.

POSTANOWIENIE


Niniejszym zawieszam postępowanie w sprawie SN/Cyw/4/2010 do czasu rozstrzygnięcia sprawy SN/KK/10/2010 (viewtopic.php?f=63&t=2078).


UZASADNIENIE

Bez wątpienia przedmiotowa sprawa SN/Cyw/4/2010 jest ściśle związana ze sprawą karną o sygn. akt: SN/KK/10/2010. Wyrok w tej sprawie będzie stanowił podstawę do ustalenia winy Pozwanego, który jest równocześnie Oskarżonym w sprawie SN/KK/10/2010.
Równocześnie Sąd nie widzi potrzeby powielania zeznań i wyjaśnień w obu sprawach - wstępnie zostaną przyjęte zeznania i wyjaśnienia złożone w sprawie karnej SN/KK/10/2010, które oczywiście będą mogły być uzupełniane.

Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie do Wiceprezesa Sądu Najwyższego w ciągu 3 dni od jego wydania.

(-) Przewodniczący Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Post by kaxiu »

Wysoki Sądzie,
Niniejszym wnoszę o wycofaniu dowodu w postaci zeznań JKM PMK.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Post by Hugo »

Grodzisk, dnia 27 grudnia 2010r.

POSTANOWIENIE


1. Niniejszym odwiesza się postępowanie w sprawie SN/Cyw/4/2010.
2. Niniejszym załącza się do sprawy SN/Cyw/4/2010 akta sprawy SN/KK/10/2010 (viewtopic.php?f=63&t=2078).


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje środek odwoławczy.

(-) Przewodniczący Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Post by Hugo »

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2010r.

sygn.akt: SN/Cyw/4/2010

POSTANOWIENIE


Sąd uznaje zgromadzony materiał dowodowy za wystarczający do wydania orzeczenia i wzywa Strony lub ich Pełnomocników do uostatecznienia stanowiska w sprawie oraz wnioski co do rozstrzygnięcia w terminie nieprzekraczalnym do dnia 3 stycznia 2011r. W przypadku braku głosu strony, dotychczasowe wyjaśnienia będą traktowane przez Sąd jako stanowisko ostateczne.


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje środek odwoławczy.

(-) Przewodniczący Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Post by Hugo »

Grodzisk, dnia 3 stycznia 2011r.

sygn.akt: SN/Cyw/4/2010

POSTANOWIENIE


Sąd zawiesza termin uostatecznienia przez Strony lub ich Pełnomocników stanowiska w sprawie oraz wniosków co do rozstrzygnięcia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje środek odwoławczy.

(-) Przewodniczący Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 15 czerwca 2011r.

POSTANOWIENIE1. Niniejszym odwiesza się postępowanie w sprawie SN/Cyw/4/2010.
2. Niniejszym odwołuje się członka składu - Michała P. diuka Sobczaka.
3. Niniejszym powołuje się do składu Filipa kaw. de Wieniawę.
4. Wzywa się Strony do uostatecznienia stanowiska w sprawie oraz wnioski co do rozstrzygnięcia w terminie nieprzekraczalnym do dnia 21 czerwca 2011r. W przypadku braku głosu strony, dotychczasowe wyjaśnienia będą traktowane przez Sąd jako stanowisko ostateczne.


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje środek odwoławczy.

(-) Przewodniczący Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: SN/Cyw/4/2010 - Yaraeh vs Nowak 2

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Postanowienie Księcia Sarmacji

My, Piotr II Grzegorz,
książę Sarmacji, król Baridasu, etc. etc.
po rozpoznaniu sprawy z powództwa Rooshowego Byczqa przeciwko Bratumiłowi Nowakowi
o naruszenie dóbr osobistych
postanawiamy:

odrzucamy pozew,

wobec braku sprecyzowanego żądania, właściwego sprawom cywilnym.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Locked

Return to “Archiwum wyroków”