SN/KO/1/2011 - uprawnienia Prowincji

Locked
User avatar
Filip de Wieniawa
Posts: 316
Joined: 25 Jun 2010, o 09:54
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

SN/KO/1/2011 - uprawnienia Prowincji

Post by Filip de Wieniawa »

Fer, 1.03.2011 r.
Wnioskodawca: A1225, Piotr diuk Kościński, Namiestnik Starosarmacji

W n i o s e k

Działając na podstawie Art. 39 ust. 1., w związku z Art. 38 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, jako Namiestnik Starosarmacji zwracam się o dokonanie wykładni Art. 42. Konstytucji KS, stanowiącego:

Art. 42. [Kompetencje prowincji]

1. Prowincja ma prawo do:

1.powoływania i odwoływania funkcjonariuszy publicznych, tworzenia i znoszenia instytucji publicznych oraz normowania ich zadań,
2.stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych,
3. zarządzania miejscem publicznym,
4. gospodarowania własnym majątkiem,
5. ustalania nazw geograficznych oraz nadawania nazw miejscom publicznym,
ustanawiania własnych symboli i odznak,
6. podejmowania, w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,
7. ustanawiania własnych symboli i odznak,
8. podejmowania, w porozumieniu z Radą Ministrów, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,

2.Ustawa może normować korzystanie przez prowincję z praw, o których mowa w ust. 1.
3. Ustawa może przewidywać wydawanie przez prowincję przepisów wykonawczych w zakresie i na zasadach przez nią określonych.
4. Ustawa może zlecić prowincji wykonywanie zadań publicznych.W szczególności, czy ust. 1. należy traktować zawężająco, tzn. że wymienione w nim prawa prowincji są wyłączne i jedyne i nie mogą zostać uzupełnione o inne, czy też rozszerzająco, a mianowicie, że pkt. 1. wzmiankowanego ustępu pozwala prowincjom na normowanie instytucjom publicznym prowincji innych zadań, niż określone w pkt. 2-8.

Pragnę podkreślić, że wykładnia będzie miała zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania prowincji.


Srebrny Róg, 3 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE

Wiceprezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 oraz art. 4 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) zarządzam:

1. Przekazanie sprawy do referatu SSN Filipa kaw. de Wieniawa, jako przewodniczącego Składu
2. Wyznaczenie do Składu Orzekającego sędziów Sądu Najwyższego tj. Tomasza Hugo bnt. Paca, Michała P. diuka Sobczaka oraz Andrzeja v-hr. Dzikowskiego, aktualnie stanowiących ogół sędziów SN
3. Nadanie sprawie sygnatury SN/KO/1/2011

(-)
Filip kaw. de Wieniawa, SSN
Wiceprezes Sądu Najwyższego
Filip de Wieniawa
ongiś sędzia Sądu Najwyższego
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KO/1/2011 - uprawnienia Prowincji

Post by Hugo »

Srebrny Róg, 25 lipca 2011 r.

sygn. akt SN/KO/3/2011

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) zarządzam:
1. Odwołanie ze Składu Orzekającego Michała P. diuka Sobczaka oraz Andrzeja v-hr. Dzikowskiego.
2. Wyznaczenie do Składu Orzekającego SSN Jacka diuka Koraba.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KO/1/2011 - uprawnienia Prowincji

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011r.

WYROK
W IMIENIU KSIĘCIA SARMACJISąd Najwyższy Księstwa Sarmacji
w składzie:
PSN Tomasz Hugo bnt Pac - Przewodniczący składu,
SSN Filip kaw. de Wieniawa
SSN Jack diuk Korab
po rozpoznaniu sprawy z wniosku Namiestnika Starosarmacji o dokonanie wykładni Art. 42. Konstytucji Księstwa Sarmacji, podjął uchwałę:

    1. Przepisy zawarte w art. 42 ust. 1 pkt 1-8 Konstytucji stanowią jedynie gwarant uprawnień Prowincji.
    2. Interpretacja przepisów art. 42 ust. 1 pkt 1-8 Konstytucji może być na tyle rozszerzającą, na ile jest zgodna z pozostałymi przepisami Konstytucji, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz ustawami i rozporządzeniami.
    3. Prowincje mogą normować instytucjom publicznym prowincji inne zadania, niż określone w pkt. 2-8, o ile nie będą w sprzeczności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz ustawami i rozporządzeniami

UZASADNIENIE


Mimo, iż osoba, która złożyła ww. wniosek nie jest obywatelem Księstwa Sarmacji, to należy go łączyć z funkcją osoby składającej, a nie z jej imieniem i nazwiskiem. Równocześnie sprawa jest na tyle ważna dla Księstwa, iż bez względu na to czy potraktujemy ją jako złożoną przez Namiestnika, czy przez diuka Kościńskiego – byłego obywatela, należy ją rozpatrzyć.

Ustawodawca w pkt 1-8 art. 42 ust. 1 Konstytucji określił prawa, które są gwarantem dla Prowincji. Jakkolwiek dziedziny działalności publicznej byłyby kompleksowo unormowane w przepisach niższego rzędu, przepisy te nie mogą odbierać uprawnień wymienionych w przytoczonych przepisach. Jedyną możliwą ingerencją przez Państwo w te uprawnienia jest normowanie korzystania przez prowincję z tych praw, co wynika z ust. 2 tego samego artykułu Konstytucji.

Sąd Najwyższy nie przeprowadzi żadnych interpretacji odnoszących się do tego czego może dotyczyć każdy z poszczególnych punktów art. 42 ust. 1 Konstytucji, aby nie wprowadzić kolejnych wątpliwości – czy taka interpretacja, która nie znajduje się na liście wymienionej przez SN jest zgodna z prawem, czy nie? Nawet przy zaznaczeniu, iż byłby to katalog otwarty, zapewne wiele osób nie chciałoby wywoływać wątpliwości i wykraczać poza sprawy wymienione w niniejszym wyroku.

Stosując, działając na podstawie art. 42 Konstytucji, Prowincje muszą pamiętać, aby nie łamać samej Konstytucji w jej pozostałych przepisach, działać zgodnie z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz ustawami i rozporządzeniami, które według hierarchii ustalonej przez art. 2 ust. 1 są ważniejsze.

Jednakowoż nie ma przeciwwskazań do tego, aby Prowincje Księstwa normowały instytucjom publicznym tychże Prowincji zadania inne, niż określone w art. 42 ust. 1 pkt 1-8 Konstytucji . Jedynym możliwym ograniczeniem dla takich działań Prowincji mogą być: sama Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz ustawy i rozporządzenia. W przypadku, gdy te źródła prawa nie normują działań wprost, nie przypisują wprost konkretnych uprawnień innym podmiotom niż Prowincje lub nie zakazują wprost Prowincji działań, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym zakresie Prowincja wydawała swoje unormowania.

(—) PSN Tomasz Hugo bnt Pac - Przewodniczący
(—) SSN Filip kaw. de Wieniawa
(—) SSN Jack diuk Korab
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyroków”