SN/KK/2/2011 - Yaraeh vs Kiełbasa-Krakowski

Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/KK/2/2011 - Yaraeh vs Kiełbasa-Krakowski

Post by Hugo »

Yaraeh wrote:Eltdorf, 15 kwietnia 2011 r.

Oznaczenie powoda:
dr n. med. inż. Aleksander Falandysz Wojteachanu Euskadi,

Oznaczenie oskarżonego:
Michał v-hr. Kiełbasa-Krakowski,

Wysoki Sądzie!

Michał v-hr. Kiełbasa-Krakowski podczas mojej dyskusji z Łukaszem bar. Jakubowskim oraz innym Sarmatą wykorzystał swoje uprawnienia moderatora forum niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, nadużywając w ten sposób swojej szczególnej pozycji. Będą prawnie umocowanym do kontroli a posteriori treści forum dokonał on ocenzurowania moich wypowiedzi. Stanowi to czyn zabroniony przez art. 43. ust. 1. pkt 1. co w konsekwencji narusza moje konstytucyjne prawo do wolności wypowiedzi.

Oskarżony, będący jednocześnie prefektem generalnym powinien dawać rękojmię obiektywności i profesjonalizmu. Jednakże, zamiast stać na straży konstytucyjnego porządku prawnego w Księstwie Sarmacji nadużywa on swoich uprawnien w celu osiągnięcia doraźnych korzyści osobistych. Stanowi to jaskrawy przykład braku poszanowania dla obowiązującego porządku prawnego, co stawia pod znakiem zapytania celowość jego dalszej pracy.

W związku z czym wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary 3 miesięcy więzienia oraz orzeczenia kary dodatkowej, tj. zakazu sprawowania funkcji prefekta przez okres miesiąca.

Załączniki:
1. link do strony z ocenzurowaną treścią: viewtopic.php?f=115&t=2886&st=0&sk=t&sd=a&start=10#p26317


Hugo wrote:Srebrny Róg, dnia 12 maja 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę do referatu SSN Filipa kaw. de Wieniawy i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego PSN Tomasza Hugo bnt. Paca.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/KK/2/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/2/2011 - Yaraeh vs Kiełbasa-Krakowski

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 15 czerwca 2011r.

sygn. akt: SN/KK/2/2011

POSTANOWIENIE


1. Niniejszym otwieram przewód sądowy w sprawie z wniosku Obyw. Rooshoffy bar. Byczeq (A8770) przeciwko Obyw. Michałowi v-hr. Kiełbasie-Krakowskiemu (AB328).

2. Sąd wzywa oskarżonego - Obyw. Michała v-hr. Kiełbasę-Krakowskiego (AB328) złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie nieprzekraczalnym do 21 czerwca 2011 r. Poucza się, że niezastosowanie się do wezwania Sądu będzie miało skutek odmowy złożenia wyjaśnień przez oskarżonego. Dopuszczenie wyjaśnień złożonych po terminie może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn po ich przedłożeniu Sądowi.

3. Wzywa się do powstrzymania od wypowiedzi, zwłaszcza komentowania wyjaśnień Oskarżonego, pozostałych uczestników procesu do czasu wezwania ich do składania wyjaśnień i zeznań. Wezwanie to rozciąga się na całość rozprawy - Sąd nie będzie go ponawiał, tylko od razu przejdzie do wyciągania konsekwencji.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)
Sędzia Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/2/2011 - Yaraeh vs Kiełbasa-Krakowski

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Odwołać SSN Filipa kaw. de Wieniawę z ze składu orzekającego w sprawie SN/KK/2/2011.
2. Powołać do składu orzekającego w sprawie SN/KK/2/2011 SSN Jacka diuka Koraba i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/2/2011 - Yaraeh vs Kiełbasa-Krakowski

Post by A0014 »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011r.

sygn. akt: SN/KK/2/2011

WYROK

w imieniu Księstwa Sarmacji

Sąd Najwyższy w składzie:
Jack diuk Korab-Przewodniczący Składu
PSN Tomasz Hugo bnt Pac

po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia prywatnego reprezentowanego przez Aleksandra Falandysza Wojteachanu Euskadi (A8770) przeciwko Michałowi v-hr. Kiełbasie-Krakowskiemu oskarżonemu o przestępstwo z art. 43. ust. 1. pkt 1. " bezprawne uniemożliwianie albo utrudnianie innej osobie wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji," uznaje go WINNYM zarzucanego mu czynu oraz wymierza karę 20 dni więzienia oraz karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych przez okres 1 miesiąca.

ORAZ

W trybie administracyjnym Sąd Najwyższy stwierdza NIEWAŻNOŚĆ decyzji Prefekta z dn. 15 kwietnia 2011 godz. 12:58 oraz 15 kwietnia 2011 godz. 13:00 ORAZ Stwierdza, iż przy podjęciu owych czynności prefekt zaniedbał określone w Ustawie - Kodeks Sprawiedliwości obowiązki oraz naruszył interes skarżącego, jak również nie było podstaw do zastosowania moderacji.

UZASADNIENIE

Sąd przystępując do rozpatrzenia sprawy nie dysponował dowodami świadczącymi o treści rzekomo bezprawnie zmoderowanych postów. Powód nie opisał treści, którymi miałyby być niesłusznie kwestionowane przez Prefekta. Prefekt tych treści sądowi również nie dostarczył, ponieważ nie zjawił się na rozprawie.
Sąd jednak wszedł w posiadanie kopii postów rozsyłanych na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji (https://groups.google.com/group/sarmacj ... 10391925ef)

Sąd nie znalazł żadnych podstaw do zastosowania moderacji w podważanych przez Powoda przypadkach. Wobec tego zasadne jest stwierdzenie, że oskarżony bezprawnie utrudniał innej osobie wypowiadania się w miejscu publicznym.

Oskarżony uprawniony był do edytowania postów z racji pełnionej funkcji, dlatego też jego działanie nadwyrężyło zaufanie opinii publicznej do instytucji państwowych i równocześnie poddaje w wątpliwość jego bezstronność i dbanie o dobra chronione prawem. Wobec czego należało orzec zakaz sprawowania funkcji publicznych.

Sąd Najwyższy jako strona mająca interes prawny oraz będąc instytucją odwoławczą od działań prefektury, uznał iż słuszne jest zakwestionowanie działań moderatorskich w tym przypadku także pod innymi względami niż wnioskował o to Powód.
Art.47.ust.3. Konstytucji Księstwa Sarmacji przyznaje każdemu obywatelowi prawo dostępu do informacji. Istotne zdaniem Sądu jest to by prawo do informacji realizowane było także w działaniach stricte policyjnych. Do publicznego umieszczenie informacji przy stosowaniu środków zapobiegawczych prefekta obliguje Ustawa-Kodeks Sprawiedliwości. Za zaniedbanie oraz naruszenie interesu skarżącego uznać należy nie podanie opartego na Sarmackim Prawie powodu moderacji, co w sposób skuteczny może uniemożliwić Sądowi Najwyższemu weryfikacje faktów co do ich słuszności oraz narusza interes skarżącego.

Sąd za karygodne uznaje podawanie za powód moderacji stwierdzeń " Z grobu wylazło" czy " wyłazi cholera".

Sąd poucza oskarżonego, że ten wyrok nie oznacza wyczerpania ścieżki w procesie cywilnym.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Od wyroku nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
(-)PSN Tomasz Hugo bnt Pac
(—) Misza Korab-Kaku
Locked

Return to “Archiwum wyroków”