SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Adi1992 wrote:Zielnybor, 9 czerwca 2011r.

Sąd Najwyższy,
Srebny Róg.

Oskarżyciel: Adrian Jasiński (AB531)
Oskarżony: Rooshoffy bar. Byczeq (A8770)

Oskarżenie:

Dnia 9 czerwca 2011r. oskarżony w Sztuce Ulicznej umieścił zdjęcie znieważające moją osobę. W ten sposób naraził mnie na utratę zaufania. Czuje się jako poseł na Sejm urażony tym zdjęciem i tym samym znieważył moją osobę.

Wysoki Sądzie!

Z związku z powyższym wnoszę o wymierzenie kary tygodnia więzienia, zadośćuczynienia o wysokości 15000 libertów, zakazu sprawowania funkcji publicznych na okres dwóch miesięcy i publicznych przeprosin w Parku Stołecznym.

Dowód:

Zdjęcie w Sztuce Ulicznej: (http://www.sarmacja.org/strona,news,4761#0)


Filip de Wieniawa wrote:Srebrny Róg, 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE

Wiceprezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zm.) postanawiam:

1. Przekazać sprawę do referatu SSN Filipa kaw. de Wieniawy.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego PSN Tomasza Hugo bnt. Paca
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/KK/4/2011

(-) Filip kaw. de Wieniawa, SSN
Wiceprezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 15 czerwca 2011r.

sygn. akt: SN/KK/4/2011

POSTANOWIENIE


1. Niniejszsym otwieram przewód sądowy w sprawie z wniosku Obyw. Adriana Jasińskiego (AB531) przeciwko Obyw. Rooshoffemu bar. Byczqowi (A8770).

2. Sąd wzywa oskarżonego - Obyw. Rooshoffego bar. Byczqa (A8770) do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie nieprzekraczalnym do 21 czerwca 2011 r. Poucza się, że niezastosowanie się do wezwania Sądu będzie miało skutek odmowy złożenia wyjaśnień przez oskarżonego. Dopuszczenie wyjaśnień złożonych po terminie może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn po ich przedłożeniu Sądowi.

3. Wzywa się do powstrzymania od wypowiedzi, zwłaszcza komentowania wyjaśnień Oskarżonego, pozostałych uczestników procesu do czasu wezwania ich do składania wyjaśnień i zeznań. Wezwanie to rozciąga się na całość rozprawy - Sąd nie będzie go ponawiał, tylko od razu przejdzie do wyciągania konsekwencji.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)
Sędzia Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Aluś
Posts: 1645
Joined: 29 Sep 2008, o 16:07
Gadu-Gadu: 0
Location: Prokto-Hemolan

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Aluś »

Wysoki Sądzie,

W związku z faktem, iż mój umysł jest obecnie zaprzątnięty prawem administracyjnym, w szczególności materialnym, ale także postępowaniem sądowo-administracyjnym oraz wieloma innymi atrakcjami sesyjnymi, które nijak się mają do prawa karnego wnoszę o przedłużenie terminu na składanie wyjaśnień do końca czerwca. Albowiem, chciałbym mimo wszystko zdać większość przedmiotów w czerwcu, a nie chciałbym narażać sądu na czytanie jakichś wypocin.
Rooshoffy Byczeq,

Image
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 15 czerwca 2011r.

sygn.akt: SN/KK/4/2011

POSTANOWIENIE


Sąd przedłuża termin do złożenia wyjaśnień w sprawie przez oskarżonego - Obyw. Rooshoffego bar. Byczqa (A8770) do 1 lipca do godziny 12:00.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje środek odwoławczy.

(-) Sędzia Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Aluś
Posts: 1645
Joined: 29 Sep 2008, o 16:07
Gadu-Gadu: 0
Location: Prokto-Hemolan

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Aluś »

Wysoki Sądzie,

Na wstępie pragnę podziękować za przychylenie się do mojego wniosku i wydłużenia terminu aż do 1 lipca. Jednakże dzisiaj o godzinie 11 wyszedłem jako szczęśliwy człowiek z Collegium Novum UJ i tym samym jestem w stanie odnieść się do całości sprawy.

Jasiński podniósł względem mojej osoby w istocie dwa zarzuty, a nie jeden, chociaż oba wypełniają znamiona tego samego czynu. Wg Jasińskiego inkryminowane zdjęcie jednocześnie miało znieważyć jego osobę, a także narazić na utratę zaufania. Jak postaram się wykazać w dalszej części wywodu jest to zarzut absurdalny, by nie powiedzieć bzdurny i pozbawiony jakichkolwiek podstaw.

Po pierwsze, publikując zdjęcie w Sztuce Ulicznej nie działałem w zamiarze znieważenia osoby Jasińskiego. Moją intencją było ukazanie w sposób dość satyryczny postawy jego osoby, zaś to zdjęcie wydało mi się idealnym do tego zabiegu. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, iż na płaszczyźnie interpretacji dosłownej ktoś może uznać, iż będący wówczas posłem Jasiński leży na dmuchanym koniu. Jakkolwiek nie ma nic niestosownego w leżeniu na dmuchanym koniu, albowiem jako dziecko miałem dmuchany materac w kształcie różowego słonia, a dzięki swej strukturze i objętości ów materac miał wyjątkowo dużą wyporność w stosunku do swoich wymiarów. Ponieważ wówczas nikt nie aresztował, ani nawet nie nałożył mandatu na moich rodziców, w związku z leżeniem na różowym dmuchanym słoniu, można domniemywać, iż leżenie na żółtym dmuchanym koniu również czynem znieważającym czy wręcz niemoralnym być nie może.

Inną kwestią jest aluzja poczyniona przez to zdjęcie względem nie tyle Jasińskiego, co konia, a w zasadzie KONia. Na użytek sądu, a także młodszych stażem Sarmatów, którzy z zapartym tchem śledzą tę jakże fascynującą rozprawę, w krótkich słowach omówię kwestię KONia. Jak jest to wiadome państwo znane jako Mandragorat Wandystanu swego czasu stanowiło jeden ze składników Księstwa Sarmacji. Na fali burzliwych wydarzeń sprzed czterech lat częścią Księstwa być przestało, a w tym swój udział miał także Komitet Ocalenia Narodowego, który do historii przeszedł pod szyderczą nazwą KONia, do czego przyczyniło się z pewnością hasło "Gdzie z tym KONiem?!". Niemniej osoby wchodzące w skład tego komitetu miały konkretny plan przekształcenia Księstwa Sarmacji, zaś Jasiński zdaje się burzyć wszelki dorobek tego, z braku lepszego słowa nazwę to organem. Moim zamiarem było ukazanie, iż postawa Jasińskiego oznacza lekceważenie względem KONia.

Po drugie, Jasiński podniósł zarzut jakobym naraził go na utratę zaufania. Pragnę w tym miejscu zauważyć, iż z powodów obiektywnych osoby Jasińskiego nie tyle narazić na utratę zaufania, co wręcz tego zaufania pozbawić się nie da, albowiem on rzeczonego zaufania nie posiada i jest bardzo prawdopodobne, iż tego zaufania prędko nie odbuduje. Nie trzeba chyba przedstawiać wysokiemu sądowi całokształtu "zasług" poselskich Jasińskiego, ograniczając się jedynie do wskazania, iż nie tylko projekty ustawodawcze, jak chociażby ustawa o sporcie, ale także całokształtu postawy Jasińskiego wskazującej jasno na zaintresowanie korzyściami materialnymi i osobistymi jakie posłom przysługują.

W związku z powyższym wnoszę o odrzucenie tego absurdalnego pozwu, albowiem nie można przypisać mojej osobie czynu zarzuconego mi przez powoda. W związku z czym słuszne stało się wniesienie jak wyżej napisano.
Rooshoffy Byczeq,

Image
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 15 czerwca 2011r.

sygn. akt: SN/KK/4/2011

POSTANOWIENIE1. Przewód sądowy w sprawie z wniosku Obyw. Adriana Jasińskiego (AB531) przeciwko Obyw. Rooshoffemu bar. Byczqowi (A8770) zostanie zamknięty w dniu 4 lipca 2011 r. o godz. 12:00.

2. Do czasu wyznaczonego w pkt 1 Strony mają prawo uostatecznić swoje stanowiska oraz złożyć wnioski w sprawie rozstrzygnięcia. W przypadku braku głosu strony, dotychczasowe wyjaśnienia będą traktowane przez Sąd jako stanowisko ostateczne. Inne wnioski nie zostaną przyjęte.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)
Sędzia Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Adi1992

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Adi1992 »

Wysoki Sądzie!

Czuje się urażony tym zdjęciem. Oskarżony haniebnie mnie znieważył umieszczając to zdjęcie. Moim zdaniem oskarżony haniebnie przekroczył granice satyry i w ten sposób oskarżony musi ponieść karę.

W związku z tym wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary miesiąca więzienia, zakazu sprawowania funkcji publicznych na okres trzech miesięcy, zadośćuczynienia w wysokości co najmniej 15000 lt i publicznych przeprosin w Parku Stołecznym.
Aluś
Posts: 1645
Joined: 29 Sep 2008, o 16:07
Gadu-Gadu: 0
Location: Prokto-Hemolan

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Aluś »

Wysoki Sądzie,

W normalnych warunkach użyłbym czasownika określającego w wulgarny sposób oddawanie stolca, wraz z prefiksem determinatywnym, odnosząc to do osoby Jasińskiego. Niemniej, mam postanowienie bożocielne, że będę dla ludzi miły, w związku z czym podtrzymuję swoje stanowisko i wnoszę o uznanie go za ostateczne.
Rooshoffy Byczeq,

Image
Adi1992

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Adi1992 »

Panie Oskarżony, czy ci pewnie chodziło o słowo "idź się zesraj"? Bo pewnie o to słowo chodziło.
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Srebrny Róg, 28 czerwca 2011 roku

sygn. akt: SN/KK/4/2011


POSTANOWIENIE


Sąd postanawia, na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dn. 26 października 2010 roku z późn. zm. ukarać Obyw. Adriana Jasińskiego (AB531) karą 2 dni więzienia

UZASADNIENIE


Panie Jasiński, czy Panu trzeba młotkiem do głowy wbić to, że Gmach Sądu, to nie jest zwykłe miejsce na forum i nie wolno sobie pozwalać na tego typu "pogaduszki"? Cokolwiek sobie Oskarżony Rooshoffy bar. Byczeq pomyślał, używanie takich słów godzi w powagę Sądu, a Pan uczynił to wprost.

Sąd uznaje, że okoliczności te stanowią naruszenie porządku prowadzonego postępowania, wobec czego postanowienie o ukaraniu, jak i sankcja są uzasadnione.

I proszę przyjąć to jako dobrą radę - komentowanie w jakikolwiek sposób tego postanowienia (przez kogokolwiek) w wątku rozprawy, pociągnie za sobą maksymalne możliwe sankcje.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)
Sędzia Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyroków”