SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Adi1992

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Adi1992 »

Wysoki Sądzie!

Zgodnie z art. 6 ust. 8 Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 z późniejszymi zmianami rozprawa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. 15 lipca 2011r. minie 30 dni od otwarcia przewodu sądowego w związku z tym do tego dnia musi zostać ogłoszony wyrok. Jeśli chodzi o moje stanowisko to dalej je podtrzymuje. Chcę dalej ukarania Oskarżonego ponieważ mnie publicznie ośmieszył i znieważył umieszczając to zdjęcie.
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by kaxiu »

Wysoki Sądzie,
Jako, że mój mandant został wydalony z KS - wnoszę o umorzenie sprawy.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Odwołać SSN Filipa kaw. de Wieniawę z ze składu orzekającego w sprawie SN/KK/4/2011.
2. Powołać do składu orzekającego w sprawie SN/KK/4/2011 SSN Jacka diuka Koraba i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by A0014 »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011r.
SN/KK/4/2011

WYROK

w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Najwyższy w składzie:
Jack diuk Korab-Przewodniczący Składu
PSN Tomasz Hugo bnt Pac


po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia prywatnego reprezentowanego przez Adriana Jasińskiego (AB531) przeciwko przeciwko Obyw. Rooshoffemu bar. Byczqowi (A8770) oskarżonemu o przestępstwo z art.43 ust.1 pkt 3 "pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu," oraz z art.43 ust.1 pkt 4 " publiczne znieważanie innej osoby," uznaje go WINNYM zarzuconego mu czynu oraz wymierza karę 1 miesiąca więzienia oraz nakazuje mu wypłacenie poszkodowanemu Adrianowi Jasińskiemu (AB531) 15 000 libertów zadośćuczynienia.
Wykonanie kary więzienia odracza się do czasu powrotu Skazanego do Księstwa Sarmacji. Do wypłaty i egzekucji zadośćuczynienia uprawnia się prefekturę.

ORAZ
Sąd nakazuje zarchiwizowanie w niedostępnym dla opinii publicznym miejscu grafiki (http://www.sarmacja.org/strona,news,4761#0) z Bramy Sarmackiej.

UZASADNIENIE

Oskarżony na stronie głównej Księstwa Sarmacji umieścił fotografię przedstawiającą gołego mężczyznę leżącego na lub odbywającego stosunek płciowy z dmuchanym koniem. Oskarżony podpisał to zdjęcie danymi personalnymi oskarżyciela. Zdjęcie wraz z podpisem zostało umieszczone na stronie głównej Księstwa Sarmacji poprzez agregację Bramy Sarmackiej.

Sąd wziął pod uwagę czynniki takie jak prawdopodobny zamiary oskarżonego, możliwy odbiór opinii publicznej i samego oskarżyciela wraz z oceną szkodliwości czynu. Sąd postanowił orzec Karę w wysokości 1/3 górnego możliwego pułapu wyroku.
W ocenie sądu wskazany materiał dowodowy nie budzi wątpliwości. Wobec tego należało orzec jak w sentencji.
Od wyroku nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
(-)PSN Tomasz Hugo bnt Pac
(—) Misza Korab-Kaku
Adi1992

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Adi1992 »

Wysoki Sądzie!

W związku z ogłoszonym wyrokiem korzystnym dla mnie należy wezwać Jego Książęcą Mość do uchylenia Postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wydalenia cudzoziemca Rooshowego Byczqa w celu wpłacenia przez Oskarżonego zadośćuczynienia na moje konto. Należy także o wyroku powiadomić Oskarżonego w celu wykonania go.
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Srebrny Róg, 19 sierpnia 2011 roku

sygn. akt: SN/KK/4/2011


POSTANOWIENIESąd postanawia, na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dn. 26 października 2010 roku z późn. zm. ukarać Obyw. Adriana Jasińskiego (AB531) karą 14 dni więzienia oraz grzywną w wysokości 10000 lt, która będzie ściągana w miare posiadanych przez Ukaranego środków.

UZASADNIENIE


Panie Jasiński, Pana bezczelność sięgnęła w tej chwili zenitu. Myśli Pan, że może Pan sobie zgrywać Pana Oczywistość w Sądzie? Myśli Pan, że to zabawne? Że to dodaje Panu powagi? Że może Pan sobie pouczać Sąd co ma robić? Jeszcze zobowiązywać do wezwania KSIĘCIA, nakazanie Jemu, żeby coś zrobił?!

Sąd uznaje, że okoliczności te stanowią naruszenie porządku prowadzonego postępowania, wobec czego postanowienie o ukaraniu, jak i sankcja są uzasadnione.

Sąd dał już Panu dobrą radę - nie komentowania, ale Pan nie wyciągnął lekcji i sądził, że to dotyczyło tylko tamtego postanowienia. Owszem, wtedy tak, ale Sąd miał nadzieję, że będzie to zarówno lekcja, jak i porada na przyszłość. Widać dalej trzeba Pana nauczać.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Adi1992

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Adi1992 »

Wysoki Sądzie!

Mam dwa pytania, do kiedy i na jakie konto mam wpłacić 10000 lt? i jakie będą konsekwencje, jeśli nie zapłacę tej kary?
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Liberty należy przelać na rzecz Rządu Księstwa Sarmacji (w Złotej Wolności): http://beta.sarmacja.org/index.php?p=profil,2
W przypadku nie zapłacenia, zostanie uruchomiona egzekucja urzędowa.

Z poważaniem
(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Adi1992

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Adi1992 »

Wysoki Sądzie!

Ja nie mam tylu pieniędzy na koncie i nie mogę zapłacić. Mam pytanie, na czym będzie polegać egzekucja urzędowa, bo ja się tego obawiam?
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/4/2011 - Jasiński vs. Yaraeh

Post by Hugo »

Może Pan wpłacać w miarę napływu gotówki. Tak też będzie przebiegać egzekucja urzędowa. Koniec tematu, żadnych postów tutaj.

Z poważaniem
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyroków”