SN/KO/2/2011 - mikronacja

Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/KO/2/2011 - mikronacja

Post by Hugo »

suchy wrote:Grodzisk, 18.05.2011r.

Wnioskodawca: A2715, Mateusz v-hr. Suszek-Chojnacki, Marszałek Sejmu

WNIOSEK

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji zwracam się jako Marszałek Sejmu o dokonanie wykładni art. 2 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 103 - Ordynacja wyborcza, w których czytamy:

3. Wybrany do Izby Poselskiej może być obywatel, który:

1. nie jest obywatelem innej mikronacji,
2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji oraz


Chodzi o użycie w obydwu punktach określenia "mikronacja". Czy "mikronacją" w rozumieniu przepisów Ordynacji jest wirtualne państwo uznawane przez Księstwo Sarmacji i z którym Księstwo Sarmacji pozostaje w stosunkach dyplomatycznych? Czy też dowolne wirtualne państwo istniejące w internecie, niekoniecznie uznawane przez Księstwo Sarmacji?

Wysoki Sądzie,
Bardzo proszę sprawę potraktować jako pilną, ponieważ może mieć ona wpływ na skład obecnie urzędującej Izby Poselskiej.Hugo wrote:Srebrny Róg, 2 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu NajwyższegoNa podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) zarządzam:

1. Przekazanie sprawy do referatu PSN Tomasza Hugo bnt. Pacaa, jako przewodniczącego Składu
2. Wyznaczenie do Składu Orzekającego SSN Filipa kaw. de Wieniawę.
3. Nadanie sprawie sygnatury SN/KO/2/2011

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KO/2/2011 - mikronacja

Post by Hugo »

Srebrny Róg, 25 lipca 2011 r.

sygn. akt SN/KO/2/2011

ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) zarządzam wyznaczenie do Składu Orzekającego SSN Jacka diuka Koraba.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KO/2/2011 - mikronacja

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011r.

WYROK
W IMIENIU KSIĘCIA SARMACJISąd Najwyższy Księstwa Sarmacji
w składzie:
PSN Tomasz Hugo bnt Pac - Przewodniczący składu,
SSN Filip kaw. de Wieniawa
SSN Jack diuk Korab
po rozpoznaniu sprawy z wniosku Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie w przedmiocie wykładni art. 2 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 103 - Ordynacja wyborcza Sąd podjął uchwałę:

    1. Stwierdza się, że przepis art. 2 ust. 3 pkt. 1 oraz przepis art. 2 ust. 3 pkt. 2 Ustawy Sejmu nr 103 - Ordynacja wyborcza są na tyle nieprecyzyjne, iż nie można wydać jednoznacznej interpretacji, w związku z czym należy uznać, że są niezgodne z art. 47 ust. 2 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

    2. Sąd Najwyższy wyznacza Sejmowi termin do końca rozpoczętej obecnie (XXXIII) kadencji Sejmu, niezależnie od sposobu jej zakończenia, na doprecyzowanie przepisów wymienionych w pkt. 1 pod rygorem uznania tych przepisów za niezgodne z Konstytucją Księstwa Sarmacji w całej rozciągłości i ich uchylenia.

    3. Do końca terminu określonego w pkt 2 niniejszej uchwały lub do momentu doprecyzowania przepisów wymienionych w pkt. 1, pojęcie "mikronacje" użyte w Ustawie Sejmu nr 103 - Ordynacja wyborcza należy rozumieć jako mikronacje uznawane przez Księstwo Sarmacji.

UZASADNIENIE


Przepisy art. 2 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 103 - Ordynacja wyborcza używają zwrotu „mikronacja”, który to zwrot nie został sprecyzowany ani w rzeczonej ustawie, ani w innych przepisach Księstwa Sarmacji. Dlatego też trzeba doprecyzować to pojęcie - czy mikronacją w rozumieniu rzeczonej ustawy jest tylko mikronacja uznawana przez Księstwo, czy też jakakolwiek mikronacja. Obecny stan prawny powoduje zbyt daleko idące wątpliwości interpretacyjne szczególnie dla obywateli chcących skorzystać z biernego prawa wyborczego oraz członków Książęcej Komisji Wyborczej.

Dotychczasowa praktyka pozwalała obywatelom Księstwa Sarmacji na interpretację zwrotów typu „inna mikronacja”, jako mikronacja uznawana przez ich Księstwo, ponieważ inne mikronacje w przekonaniu i zgodnie z praktyką Władz – są traktowane jako nieistniejące. Niepewność wynikająca z możliwości interpretacyjnych przepisu art. 2 ust. 3 pkt. 1 oraz przepisu art. 2 ust. 3 pkt. 2 poddaje w wątpliwość możliwość skorzystania przez obywatela sarmackiego z prawa do „uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio” wynikającego z art. 47 ust. 2 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Równocześnie członkowie Książęcej Komisji Wyborczej, po przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatury osoby, której „przynależność mikronacyjna” budzi wątpliwości w oparciu o ww. ustawę, mogą zostać oskarżeni o brak obiektywizmu lub niedopełnienie obowiązków, w zależności od opinii społeczeństwa.

Jasność i precyzyjność prawa jest zarówno dla tzw. zwykłego obywatela, jak i urzędnika administracji, który powinien się kierować odpowiednimi przepisami, ale które nie powinny pozostawiać jemu tak daleko idących możliwości interpretacyjnych. To nie do urzędnika należy interpretacja przepisów, lecz działanie zgodnie z nimi i na ich podstawie.

W przypadku uznania, że pojęcie „mikronacja” użyte w ww. ustawie to jakakolwiek mikronacja, należałoby sprecyzować jakie cechy powinna wykazywać mikronacja, tak aby nie stwarzało to kolejnych dużych wątpliwości interpretacyjnych. Ale wówczas także należałoby zastosować środki techniczne do monitorowania wszystkich tworów, które spełniałyby definicję mikronacji. Aby te środki skutecznie zastosować, prawdopodobnie należałoby powołać instytucję, która by taki monitoring prowadziła.

Należy mieć także na uwadze fakt, iż przyjęcie interpretacji rozszerzającej odnośnie pojęcia ‘mikronacji’ spowoduje, że instytucja uznawania mikronacji przez Księstwo Sarmacji stanie pod znakiem zapytania. Ponieważ jaki cel ma uznawanie bądź nieuznawanie danego v-państwa? Mikronacja nieuznana przez Księstwo jest traktowana jako nieistniejąca, więc dlaczego traktować jako istniejące obywatelstwa i urzędy takich mikronacji? Mimo to, Sąd stoi na stanowisku, iż zastosowanie definicji rozszerzającej nie będzie bezprawne. Jednak powinno to wynikać wprost z przepisu(-ów).

W wyniku opisanych wątpliwości i możliwości interpretacyjnych, Sąd Najwyższy postanowił nie wydawać żadnej interpretacji – ani zwężającej, ani rozszerzającej pojęcie „mikronacji”, pozostawiając w gestii Ustawodawcy zadanie doprecyzowania w wyznaczonym terminie przepisów art. 2 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 2 ust. 3 pkt. 2 Ustawy Sejmu nr 103 - Ordynacja wyborcza.

Jako, że przed wydaniem niniejszego wyroku zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Księstwa, to aby nikt po ich przeprowadzaniu nie miał wątpliwości w odniesieniu do osoby jakiegokolwiek posła, Sąd Najwyższy postanowił, iż do końca wyznaczonego terminu lub do momentu doprecyzowania przepisów, pojęcie "mikronacje" użyte w Ustawie Sejmu nr 103 - Ordynacja wyborcza należy rozumieć jako mikronacje uznawane przez Księstwo Sarmacji.

(—) PSN Tomasz Hugo bnt Pac - Przewodniczący
(—) SSN Filip kaw. de Wieniawa
(—) SSN Jack diuk Korab
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyroków”