C/1 Jakob vs PMK+Korona

Locked
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

C/1 Jakob vs PMK+Korona

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Złoty Gród, 4 lutego 2011 r.

Oznaczenie powoda:
JCM Jakob

Oznaczenie pozwanych:
1) JKW Piotr Mikołaj,
2) Korona
- w zakresie odpowiedzialności majątkowej - solidarnie

o ochronę dóbr osobistych

Wysoki Sądzie,

Pozwany JKW Piotr Mikołaj, działając jako Prefekt wydał w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 18:53 (wskazanie FC 19:53) postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zakazu wypowiadania się na Forum Centralnym oraz o o przeniesieniu potencjalnie naruszających dobra osobiste treści do niejawnego działu Forum Centralnego wobec mojej nieskromnej osoby.

W dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 20:18 (wskazanie FC 21:18) złożyłem odwołanie od postanowienia Prefekta, który zastosował wobec mnie środek zapobiegawczy.

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy uchylić postanowienie Prefekta (viewtopic.php?f=115&t=2418#p21976), w związku z jego bezprawnością.

Sąd Najwyższy wskazał m.in., że
1) Prefekt błędnie wskazał podstawę prawną, co samo w sobie stanowiło podstawę do wzruszenia takiego postanowienia,
2) Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego zostało wydane wobec dwóch osób, pomimo tego, iż nie można w jednym postanowieniu stosować tego środka wobec większej ilości obwinionych. To, że ich działania są ze sobą powiązane nie ma żadnego znaczenia i nie jest argumentem do wydania postanowienia o zbiorowym zastosowaniu środka zapobiegawczego,
3) Brak oznaczenia okresu, na który środek zapobiegawczy może być zastosowany, nie może być wykorzystywany przeciwko i ze szkodą dla Obywateli - brak poinformowania obwinionego o okresie na jaki został wobec niego zastosowany środek zapobiegawczy jest naruszeniem zasady państwa prawa oraz zaufania Obywateli wobec państwa, którego Prefekt jest przedstawicielem, i prawa, którego Prefekt ma strzec,
4) Kolejnym uchybieniem Prefekta było zastosowanie niejako obok (!) podstawowego środka zapobiegawczego, środka w postaci przeniesienia potencjalnie naruszających dobra osobiste treści do niejawnego działu Forum Centralnego. Środek taki nie jest przewidziany ustawodawstwem sarmackim i jako taki nie może być przez Prefektów stosowany. Zastosowanie tego środka prewencji jest ukrytym stosowanie cenzury represyjnej.

Sąd zauważył, że to, że ktoś, zgodnie z naszym przeświadczeniem, choćby wysoce uprawdopodobnionym, działa niezgodnie z prawem, nie uprawnia wymiaru sprawiedliwości do łamania litery prawa.

Ze swoistego prejudykatu jaki stanowi wzmiankowany wyrok nie ulega wątpliwości że działania prefekta było bezprawne.

Niedoskonałość Kodeksu Sprawiedliwości polega także na tym, że nie normuje on prawie niczego. Także ochrony dóbr osobistych. Z całą pewnością nie oznacza to że taka ochrona nie istnieje. Może być wywodzona z postanowień art. 48. ust. 1 kodeksu sprawiedliwości, stosowanego bezpośrednio, albo też odpowiednio w zakresie odpowiedzialności za krzywdę. Art. 2 tego artykułu wskazuje że Korona ponosi odpowiedzialność za zawinione działania funkcjonariusza, którym z całą pewnością jest prefekt.

Wysoki Sądzie,

nie ulega wątpliwości że doszło do naruszenia moich dóbr osobistych w postaci:
1) swobody wypowiadania się, poprzed zablokowanie mojego aktywnego dostępu do forum co najmniej od godziny godz. 18:32 (wskazanie FC 19:32), nie tylko do czasu uchylenia tego postanowienia przed Sąd Najwyższy (29 gru 2010, o 23:00), ale jak wskazuje ta wypowiedź (viewtopic.php?f=66&t=2438&p=22114#p22166), aż do poranka dnia 30 gru 2010.
Wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie, a także przemieszczania się w obrębie państwa, są wartościami konstytucyjnie chronionymi, które zostały naruszone.
2) dobrego imienia - aż do faktycznego uchylenia skutków postanowienia zostałemn na forum centralnym obdarzony ikonką "osadzony", przedstawiającą kraty więzienne; zresztą już samo zastosowanie środka tymczasowego ma doniosły społeczny wydźwięk i stawia osobę wobec której go zastosowano w negatywnym świetle.


Nie ulega wątpliwości że działania pozwanego miało charakter bezprawny - na co wskazał sąd, nie ulega także wątpliwości że jego działanie miało charakter zawiniony. Funkcjonariusz publiczny zobowiązany jest do szczególnej staranności w zakresie swoich działań, pozwany takiej staranności w żadnym razie nie dochował. Bezprawność jego działań była bezprawnością ex tunc - każdy rozsądnie zachowujący się obywatel zdawał sobie sprawę że takie działania nie mieszką się w ramach litery i ducha prawa i przeczą podstawowym, chronionym konstytucyjnie wolnosciom. Pozwany nie tylko, nie zważając na normy konstytucyjne, rozmyślnie zastosował środki określone w Kodeksie Sprawiedliwości, ale zastosował także środek którego ten kodeks nie zna!

Jako że działanie pozwanego jako prefekta było bezprawne, a zgodnie z art. 48. ust. 2 stosowanym a simile, za jego działalność odpowiedzialna jest Korona wnoszę o nakazanie pozwanym zamieszczenia na forum centralnym, a także w Parku Stołecznym (czcionką Times New Roman, pogrubioną, wielkość: 25 pkt, w ramce o wymiarach niemniejszych niż 25x25 cm) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku następujących przeprosin:


[Oznaczenie pozwanego - odpowiednio Piotr Mikołaj albo Korona] uprzejmie przeprasza JCW markiza Jakoba za bezprawne zastosowanie wobec niego środków tymczasowych w dniach 28 - 30 grudnia 2010 r., w tym także nieznanych ustawie, co stanowiło naruszenie jego konstytucyjnie chronionych dóbr, w tym swobody wypowiadania się, swobody przemieszczania się, a także jego dobrego imienia, a także rzucenie cienia podejrzeń na jego nieskalanie dobre imię.

Oprócz tego, w związku z tym że działanie pozwanego miało charakter zawiniony wnoszę zasądzenie solidarnie od pozwanych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 10 000 libertów.


Z wątku: viewtopic.php?f=62&t=2689&st=0&sk=t&sd=a
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: C/1

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Wzywam pozwanych (Piotr Mikołaj a w imieniu Korony kanclerz) do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 24h od dnia wydania niniejszej decyzji, pod rygorem pominięcia stanowiska oraz stronę powodową a w dalszej kolejności każdą ze stron do zajmowania kolejnych stanowisk w odniesieniu do stanowisk wyrażonych uprzednio przez strony (czyli mówiąc wprost wzywam do dyskusji).

W ciągu 12h od ostatniego postu rozprawę zamknę, chyba że postanowię inaczej.


Edit:

Zachęcam do ugody. Moja propozycja: przeprosiny w brzmieniu powodowym z jednej strony w zamian za rezygnację z roszczeń pieniężnych. Wówczas odpada kwestia solidarności bo nałożę dwa obowiązki przeprosin, gdyby doszło do ugody.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: C/1

Post by Helwetyk »

Piotr_II_Grzegorz wrote:Zachęcam do ugody. Moja propozycja: przeprosiny w brzmieniu powodowym z jednej strony w zamian za rezygnację z roszczeń pieniężnych. Wówczas odpada kwestia solidarności bo nałożę dwa obowiązki przeprosin, gdyby doszło do ugody.

Wysoki Sądzie,

27 grudnia 2010 r. mar. Jakob zamieścił na Forum Centralnym „postanowienie sędziego-śledczego”, w którym naruszył dobra osobiste v-hr. Suszka-Chojnackiego. Stwierdził m.in., że „wobec uzasadnionych wątpliwości co do istnienia niedorozwoju umysłowego u [v-hr. Suszka postanawia] powołać […] biegłego psychiatrę, który zbada stopień niedorozwoju”. Wątek ten powracał parę razy. Wicehrabia Suszek-Chojnacki zażądał publicznych przeprosin, deklarując, iż „w przypadku ich braku sprawa będzie miała swój finał w sądzie”. Pomimo wezwania, mar. Jakob kontynuował swoje działania i postanowił, m.in. „wyznaczyć lek. inż. Aleksandra Euskadi na biegłego lekarza-psychiatrę w sprawie przeciwko Suszkowi M.”. Wobec tego, 28 grudnia 2010 r. postanowiłem o zastosowaniu zakazu wypowiadania się na Forum Centralnym wobec mar. Jakoba i bar. Euskadiego (viewtopic.php?f=115&t=2418#p21976), obaj bowiem mieli swój udział w naruszaniu dóbr osobistych v-hr. Suszka-Chojnackiego.

Moją decyzję Prezes Sądu Najwyższego uchylił z powodu:
a) błędu literowego (art. 13 ust. 3 zamiast art. 14 ust. 3),
b) wydania jednej decyzji względem dwóch osób (mar. Jakoba i bar. Euskadiego),
c) niepodania czasu zastosowania środka zapobiegawczego, czego ustawa wówczas nie wymagała,
d) przeniesienia treści naruszających dobra osobiste v-hr. Suszka do niejawnego działu FC (co zresztą późniejsza nowelizacja k.s. usankcjonowała, acz pozostaję na stanowisku, iż decyzja taka była dopuszczalna i na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów, por p. 1: viewtopic.php?f=67&t=2427#p22064, i w tym przeświadczeniu ją wydałem).

Jest to jeden z bardziej wyraźnych przykładów sarmackiej „sprawiedliwości”, z którą staram się na tyle, na ile jestem w stanie, walczyć. Miałbym „uprzejmie” przeprosić za „bezprawność” takiego rodzaju, że naruszyłem „konstytucyjnie chronione dobro, w tym swobodę” do chamskiego, publicznego poniżania innych członków społeczności? Tfu!
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: C/1 Jakob vs PMK+Korona

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji


My, Piotr II Grzegorz
Książę Sarmacji, Król Baridasu,
etc. etc.
po rozpoznaniu sprawy z powództwa markiza Jakoba przeciwko Koronie i Piotrowi Mikołajowi
o naruszenie dóbr

orzeka:
1. zobowiązuje Koronę do zamieszczenia na Forum Centralnym w dziale agregowanym na stronie głównej oświadczenia o następującej treści:
"Korona uprzejmie przeprasza markiza Jakoba za bezprawne zastosowanie wobec niego środków tymczasowych w dniach 28 - 30 grudnia 2010 r., co stanowiło naruszenie jego konstytucyjnie chronionych dóbr."

2. w pozostałym zakresie powództwo oddala.

Uzasadnienie:


Powód żądał przeprosin i zadośćuczynienia.

Pozwany Piotr Mikołaj wnosił o oddalenie powództwa. Korona nie zajęła stanowiska.

Powództwo jest częściowo zasadne.

W naszej ocenie doszło do naruszenia dóbr chronionych prawem przez Koronę poprzez wydanie bezprawnego orzeczenia. Sposób naprawienia szkody winien być adekwatny do rozmiaru szkody (nie przekraczać jej rozmiaru). W naszej ocenie adekwatnym sposobem naprawienia krzywdy są przeprosiny w brzmieniu orzeczonym. Przeprosiny w brzmieniu zaproponowanym pozwem oraz zadośćuczynienie pieniężne przekraczałoby granice naruszenia wyrządzonego przez bezprawne zastosowanie wskazanych w pozwie środków i dlatego byłoby niedopuszczalne. Odszkodowanie ma bowiem jedynie przywrócić stan sprzed naruszenia i co do zasady nie ma dodatkowej funkcji represyjnej.

Obowiązanym do naprawienia szkody w ocenie Sądu była Korona. Brak natomiast odpowiedzialności po stronie pozwanego Piotra Mikołaja, który działał jako prefekt i wykonywał swoje uprawnienia w przekonaniu, iż nie narusza porządku prawnego ani nie dopuścił się rażącego niedbalstwa. Inaczej mówiąc - wobec braku innych unormowań kodeksowych należało zastosować zasadę winy, która w ocenie sądu nie występowała. W przypadku Korony natomiast - należy przyjąć surowszy reżim odpowiedzialności, gdyż chodzi o stosunek państwo-obywatel - i o ile odpowiedzialność osobista funkcjonariusza nie miała miejsca o tyle Korony już tak. Sam fakt wydania bezprawnego postanowienia w ocenie naszej wystarczy do przypisania odpowiedzialności.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Locked

Return to “Archiwum wyroków”