SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by Hugo »

suchy wrote:Fer, 2.08.2011 r.

Wnioskodawca: Prefekt Generalny Mateusz v-hr. Suszek-Chojnacki (A2715)
Oskarżony: sierż. Paweł Rutkowski (AC845)

Wysoki Sądzie,

Aby nakreślić obraz sytuacji pozwolę sobie zacytować tutaj słowa st. szer. Wiśnickiego, który powiadomił Prefekturę o popełnionym przez oskarżonego przestępstwie:

Dnia 28 czerwca bieżącego roku przez system płatnika Książęcych Sił Zbrojnych (służący do wypłacania żołdu żołnierzom) pobrany został żołd w wysokości 98 304lt przez Kirssokss (AE307). Rzeczona osoba, niebędąca żołnierzem KSZ, wpisana została do bazy danych płatnika KSZ jako OFICER (wyższa stawka dzienna, wynosząca 64lt) dwukrotnie z datą powołania 01 maja 2009 (ważne jest by zaznaczyć, że AE307 w Księstwie Sarmacji zarejestrował się 26 czerwca 2011).

Po wypłaceniu rzeczonego żołdu, dnia 30 czerwca, cała kwota została przelana na konto bankowe sierż. Rutkowskiego (AC845).

Dnia 18 lipca 2011 roku sierż. Rutkowski na konto AE307 przelał 0.67lt (była to końcówka kwoty, jaką na koncie posiadał sierżant Rutkowski, czyli XXXX,67lt).

Były to jedyne operacje przeprowadzone na koncie AE307.

Ponadto sprawdzając IP logowań na konto AE307 można zobaczyć, że logowania następowały z dwóch numerów: jednego, które zostało użyte przy rejestracji oraz drugiego, które jest tożsame z IP sierż. Rutkowskiego.


Wysoki Sądzie,

Oskarżony, korzystając z IP odmiennego od tego, którego używa na co dzień, założył nowe konto (AE307) w systemie informatycznym KS. Dowodzi tego fakt, że następne logowania na konto AE307 odbywały się już z tego samego IP, którego oskarżony używa do logowania na swoje oryginalne konto, tj. AC845. Takie postępowanie oskarżonego wypełniło znamiona czynu zabronionego określonego w art. 40 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości.
Dalej, oskarżony, mając odpowiednie hasło, wprowadził dwukrotnie do bazy danych płatnika KSZ swoje nowozałożone konto (AE307) z jego określeniem jako oficer z datą powołania 1 maja 2009 (podczas, gdy rzeczone konto zostało założone 26 czerwca 2011r.). Czyn ten wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 40 pkt 11 Kodeksu Sprawiedliwości.
Po tej operacji, dnia 28 czerwca, na konto AE307 pobrany został żołd w wysokości 98 304lt. Następnie, 30 czerwca 2011 roku, oskarżony przelał całość kwoty z konta AE307 na swoje oryginalne konto, tj. AC845. To postępowanie oskarżonego wypełnia znamiona czynu zabronionego określonego w art. 43 pkt 6 Kodeksu Sprawiedliwości.

Prefektura wnosi o wymierzenie oskarżonemu kary więzienia w wysokości 6 miesięcy, a także dodatkowej kary grzywny w wysokości 200 000lt oraz degradacji do stopnia szeregowego.

Dowody zostaną dostarczone Sądowi poprzez prywatną wiadomość. Prefektura wnosi o wyłączenie ich jawności ze względu na poufne informacje z baz danych Księstwa Sarmacji.


Hugo wrote:Srebrny Róg, dnia 10 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę do referatu SSN Jacka diuka Koraba i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego SSN Filipa kaw. de Wieniawę oraz PSN Tomasza Hugo bnt. Paca.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/KK/6/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by suchy »

Wysoki Sądzie,

W związku z nadaniem biegu sprawie dowody zostały przekazane do wglądu również Oskarżonemu.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by A0014 »

Srebrny Róg, dnia 10 sierpnia 2011r.

sygn. akt: SN/KK/6/2011

POSTANOWIENIE


1. Niniejszym otwieram przewód sądowy w sprawie z wniosku Korony reprezentowanej przez Prefekta Generalnego Mateusza v-hr. Suszka-Chojnackiego (A2715) przeciwko Obyw. sierż. Pawłowi Rutkowskiemu (AC845).

2. Postanawiam o włączeniu do uczestnictwa w rozprawie osoby identyfikującej się ID AE307 w charakterze świadka. Uprawniam również osobę o tymże identyfikatorze do ustosunkowania się do aktu oskarżenia. Obliguję Prefekta Generalnego do poinformowania o tym fakcie świadka poprzez e-mail podany w bazie ewidencji mieszkańców(http://sarmacja.org/strona,mieszkaniec,AE307).

3. Sąd wzywa oskarżonego - Obyw. sierż. Pawła Rutkowskiego (AC845) oraz Kirssokss (AE307) do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie nieprzekraczalnym do 15 sierpnia 2011 r.. Poucza się, że niezastosowanie się do wezwania Sądu będzie miało skutek odmowy złożenia wyjaśnień przez oskarżonego oraz świadka. Dopuszczenie wyjaśnień złożonych po terminie może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn po ich przedłożeniu Sądowi.

4. Wzywa się do powstrzymania od wypowiedzi, zwłaszcza komentowania wyjaśnień Oskarżonego, pozostałych uczestników procesu do czasu wezwania ich do składania wyjaśnień i zeznań. Wezwanie to rozciąga się na całość rozprawy - Sąd nie będzie go ponawiał, tylko od razu przejdzie do wyciągania konsekwencji.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)
Przewodniczący Składu Orzekającego
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by A0014 »

Sąd Ponadto Wzywa Oskarżenie Publicznie do odpowiedzi na następujące pytania w terminie do 15 sierpnia 2011 r.:

1) Czy oskarżony wszedł w posiadanie dostępu do systemu administracji wypłat KSZ legalnie, w jakim terminie i w z związku z czyją decyzją?
2) Czy oskarżony odpowiadał za wypłaty w Książęcych Siłach Zbrojnych, jeśli tak, to jak wyglądał nadzór nad ich realizacją i czy był jedyną osobą za to odpowiedzialną?
2) Komu w KSZ podlegał bezpośrednio oskarżony?
3) Czy mieszkaniec AE307 zwrócił pobraną kwotę, czy jedynie został usunięty z bazy płatnika po dostrzeżeniu ew. nieprawidłowości?
(—) Misza Korab-Kaku
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by suchy »

Wysoki Sądzie,

1) Z posiadanych przez Prefekturę informacji wynika, że oskarżony nie wszedł w posiadanie dostępu do systemu KSZ w sposób legalny. Nie powinien go posiadać, według informacji przekazanych przez p.o. Hetmana Wielkiego, majora Śmigło. Nie jest jasne, kiedy i w jaki sposób oskarżony uzyskał dostęp do systemu.
2) Nie, oskarżony nie odpowiadał w KSZ za wypłaty. Odpowiedzialny za nie jest kapitan Marek Lipa.
3) Oskarżony podlegał bezpośrednio Szefowi Administracji KSZ - kapitanowi Lipie.
4) Kwota, którą mieszkaniec AE307 pobrał z systemu płatności KSZ trafiła dwa dni później na konto oskarżonego. Nie została zwrócona. Mieszkaniec AE307 został usunięty z systemu płatnika od razu, kiedy zostało zauważone, że znajduje się tam bezprawnie.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by A0014 »

Sąd Zwrócił się na piśmie do twórcy systemu KSZ JKW PIOTRA MIKOŁAJA w roli eksperta w celu uzyskania informacji tyczących się obrotem pobranych pieniędzy.
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by A0014 »

*Oskarżony przelał wszystkie pozyskane pieniądze prócz 3 libertów na Rządowy Program - Mecenasa Kultury.
98301 lt - wpłacił na "Mecenasa"
98304 lt - pozyskał
Dzięki czemu uzyskał tytuł Mecenasa Kultury, który należał mu się od 200 000 lt, wpłacił w sumie na tenże program rządowy 210 000 lt

Sądowi przedstawiono również informacje:

*AE301 - zarejestrowany został poprzez proxy

*Oskarżony Pełnił Rolę Szefa WKU przez co uzyskał dostęp do Książeczek Wojskowych (login i hasło)

*Możliwe jest, że były ono tożsame z innymi hasłami m.in do bazy danych, co umożliwiło wpisywanie pensji.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Wysoki Sądzie,

Informuję, że w rejestrach Złotej Wolności widnieje wpis:

Log 2718 | Kirssokss (228) | 80.48.174.35
od 23 lipca 2011, 08:28:10
do 23 lipca 2011, 08:30:15 | to samo IP co Paweł Rutkowski (102)


Może się przydać pomocny.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by A0014 »

Włączam dowód przekazany przez JKM Piotra II Grzegorza oraz
Postanawiam o Zamknięciu Rozprawy
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Odwołać SSN Filipa kaw. de Wieniawę z ze składu orzekającego w sprawie SN/KK/6/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyroków”