SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/6/2011 - Korona vs. Rutkowski

Post by A0014 »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011r.
sygn. akt: SN/KK/6/2011


WYROK

w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Najwyższy w składzie:
Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu
PSN Tomasz Hugo bnt Pac


po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko sierż. Pawłowi Rutkowskiemu (AC845) oskarżonemu o przestępstwo z art. 40 pkt 3posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej,” oraz z art.40 pkt 11dokonanie bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji.” oraz z art.43 pkt 6. „kradzież, oszustwo, zniszczenie lub przywłaszczenie, w tym własności intelektualnej,
uznaje go WINNYM zarzucanego mu czynu i wymierza mu karę 2 miesięcy więzienia oraz kary dodatkowe zakazu sprawowania funkcji publicznych przez okres 6 miesięcy i degradacji.

ORAZ

Orzeka przepadek mienia będących w posiadaniu oskarżonego pochodzącego bezpośrednio z przestępstwa w wysokości 3 libertów na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych i zwrot całej przekazanej do programu rządowego "mecenas" kwoty w związku z przestępstwem wraz wiążącym się z tym obniżeniem tytułu w "mecenasie kultury".

UZASADNIENIE


Sąd zakwalifikował wszystkie przestępstwa jako jeden czyn oraz jedno przestępstwo, w związku z odpowiednimi zapisami Kodeksu Sprawiedliwości stanowiących, że „Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.” Oraz, że „Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy, skazuje się za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, wymierzając karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą.

W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości fakt kradzieży. Dowody wskazują, iż celem sprawcy było osiągnięcie korzyści z rozporządzania mieniem Korony. Znaczna większość pieniędzy została odprowadzona została na konto „mecenasa kultury”, na koncie oskarżonego pozostały 3 liberty. Okolicznością łagodzącą jest fakt, że pieniądze te pozostały w obrębie budżetu Korony.

Wymiar kary powinien być odpowiedni do poniesionych strat. W kwestii pieniężnej tych strat Korona jako całość nie poniosła. W kwestii poza pieniężnej poniosła je w stopniu umiarkowanym. Tytuł mecenasa kultury stworzony, był w celu wspierania działań obywateli z pieniędzy prywatnych. Oskarżony korzystając z pieniędzy publicznych uzyskał właśnie tytuł Mecenasa Kultury. Kwestią w ocenie Sądu również istotną jest, że we wcześniejszym okresie oskarżony zebrał ponad połowę wymaganej do tego sumy. Wpłaty dokonywane przez oskarżonego były regularne.

Oskarżony posługiwał się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu wprowadzenia w błąd innych osób. Dowody wskazują, iż konto to służyło wyłącznie do osiągnięcia owej korzyści. Sąd pragnie podkreślić, że posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością zagrożone jest nawet Karą Banicji.

Wątpliwości Sądu wobec uzyskanych zeznań nie budzi również sposób przeprowadzenia owej operacji poprzez dokonanie bez odpowiedniego umocowania zmiany w bazie danych Księstwa Sarmacji.

W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości także umyślność, wyrażona między innymi poprzez korzystanie z serwera Proxy, w celu uniknięcia wykrycia popełnienia przestępstwa.

Sąd Postanowił o wymierzeniu Kary dwóch miesięcy więzienia, jednocześnie wymierzając kary dodatkowe, uznając to za słuszny interes Korony.

Sąd Wymierzył karę dodatkową zakazując oskarżonemu sprawowanie funkcji publicznych w najwyższym przewidzianym wymiarze 6 miesięcy oraz degradacji w Książęcych Siłach Zbrojnych.
Sąd zwraca uwagę, że żołnierz, w tym przypadku Komendant Komendy Uzupełnień jest Funkcjonariuszem Publicznym. Jest to funkcja szczególnego zaufania i wymagająca utrzymywania wysokich standardów etyczno-moralnych. Odpowiedzialność m.in. za rekrutację do Książęcych Sił Zbrojnych wiąże się z kontakt z nowymi mieszkańcami Księstwa Sarmacji. A to właśnie ich oskarżony pełniąc ową funkcje powinien przekonać posiadając należyty autorytet oraz wpajać określone wartości. Z okoliczności wynika, że sprawowanie w przyszłości funkcji publicznej przez sprawcę groziłoby istotnym dobrom chronionym prawem. Ważnym aspektem jest również to, iż hasła uzyskane przez oskarżonego zostały uzyskane w związku z pełnioną funkcją.

W ocenie Sądu adekwatna w przypadku tego przestępstwa jest również degradacja. Sąd w tej części wyroku postanowił skorzystać z realnych wzorców. Oskarżony złamał przysięgę wojskową w części „strzec honoru żołnierza sarmackiego”, jak również wykorzystał munduru celem osiągnięcia własnych korzyści majątkowych. Działał jawnie na szkodę Książęcych Sił Zbrojnych.

Ponadto Sąd zauważa, że oskarżony nie skorzystał z prawa do wyjaśnień. Dowody w sprawie nie budzą wątpliwości. Wobec tego należało orzec jak w sentencji.

Od wyroku nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
(-)PSN Tomasz Hugo bnt Pac
(—) Misza Korab-Kaku
Locked

Return to “Archiwum wyroków”