SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by Hugo »

Oznaczenie skarżącego:
Wojciech Hergemon, wicehrabia Zielnyboru,

Oznaczenie oskarżonego:
Marek Lipa,

Wysoki Sądzie!

Marek Lipa sprawujący urząd prefekta podczas mojej dyskusji na forum Teutonii w dniu 5-6 sierpnia wykorzystał swoje uprawnienia moderatora forum niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, nadużywając w ten sposób swojej szczególnej pozycji. Będą prawnie umocowanym do kontroli a posteriori treści forum dokonał on ocenzurowania moich wypowiedzi. Stanowi to czyn zabroniony przez art. 43. ust. 1. pkt 1. co w konsekwencji narusza moje konstytucyjne prawo do wolności wypowiedzi. Oskarżony usunął hurtowo kilka postów zostawiając w ich miejsce zamiast chociaż podstawy prawny notatkę o następującej treści: "Nie ma kota, to myszy harcują", która też zostałą krótko po tym (jak sądze w związku z moim oficjalnym odejściem z Teutonii) usunięta - tak, że na forum nie pozostał żaden ślad ani po wiadomościach, ani po decyzji prefekta. Prywatnie również nie dostał żadnej decyzji uzasadniającej cenzurę.

Dodatkowo, podkreślenia wymaga fakt, że z racji sprawowanego przeze mnie mandatu poselskiego posiadałem wtedy immunitet, którego się ani nie zrzekłem, ani nie zostałem pozbawiony - w związku z czym, nawet gdyby istniała podstawa prawna, a prefekt opublikowałby poprawną decyzję - cenzura moich postów byłaby nadal niedopuszczalna. Cenzura wypowiedzi posła świadczy o niebywałym braku poszanowania prawa przez oskarżonego - a także, o wykorzystywaniu przez niego uprawnień moderatora do osiągania własnych politycznych celów.

Oskarżony, będący jednocześnie prefektem powinien dawać rękojmię obiektywności i profesjonalizmu. Jednakże, zamiast stać na straży konstytucyjnego porządku prawnego w Księstwie Sarmacji nadużywa on swoich uprawnien w celu osiągnięcia doraźnych korzyści osobistych. Stanowi to jaskrawy przykład braku poszanowania dla obowiązującego porządku prawnego, co stawia pod znakiem zapytania celowość jego dalszej pracy.

W związku z czym wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary 3 miesięcy więzienia oraz orzeczenia kary dodatkowej, tj. zakazu sprawowania funkcji publicznych przez okres miesiąca.

Jako, że oskarżony wykorzystując uprawnienia administratora zaczał mataczyć już w dniu ocenzurowania, nie dysponuję dowodami w formie materialnej (niestety, naiwnie wierząc w to że Sarmacja jest państwem prawa nie robię screenów forum co 5 minut), w związku z czym wnioskuję o przesłuchanie następujących świadków:
1. Natalia von Lichtensztajn-Hergemon (która, jako dziennikarz śledziła dyskusję),
2. Andrzej Swarzewski (o ile dobrze pamiętam - biorący udział w dyskusji),
3. Ignacy Urban Żółtowski de Ruth (j/w)

Załączniki:
1. Wątek w którym prefekt usunął m.in. mój post, nie pozostawiając w zamian nawet żadnej decyzji viewtopic.php?f=119&t=3586&st=0&sk=t&sd=a&start=10#p35987


Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę do referatu SSN Jacka diuka Koraba i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego PSN Tomasza Hugo bnt. Paca.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/KK/8/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by A0014 »

Srebrny Róg, dnia 19 sierpnia 2011r.

sygn. akt: SN/KK/8/2011

POSTANOWIENIE1. Niniejszym otwieram przewód sądowy w sprawie z wniosku Wojciecha Hergemona przeciwko Markowi Lipie.

2. Sąd wzywa oskarżonego - Marka Lipę do złożenia wyjaśnień w sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2011 r. Poucza się, że niezastosowanie się do wezwania Sądu będzie miało skutek odmowy złożenia wyjaśnień przez oskarżonego. Dopuszczenie wyjaśnień złożonych po terminie może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn po ich przedłożeniu Sądowi.

Sąd ponadto informuje powoda i oskarżonego, że dysponuje następującym logiem moderatorskim opatrzonym danymi personalnymi oskarżonego

Log Aktywności Moderatorów
<<< dn. 6 sie 2011 o 22:27( Usunięto post» Re: KPT nie, a może KMK.)>>>
oraz <<< wątek 6 sie 2011 o 22:42 (Usunięto wątek » Informacja TIH)>>>


3.Sąd Wzywa świadków:
1. Natalię Elenę von Lichtenstein-Hergemon (T1277) ,
2. Andrzeja Swarzewskiego (AD718),
3. Ignacego Urbana Żółtowskiego de Ruth (T1167)
Prosiłbym świadków o ustosunkowania się do przedstawionych na sali sądowej treści zarzutów w nieprzekraczalnym do 26 sierpnia 2011 r. oraz w miarę możliwości przypomnienie sobie treści postów, o których wspomina Oskarżyciel/Powód.

3. Wzywa się do powstrzymania od wypowiedzi, zwłaszcza komentowania wyjaśnień Oskarżonego, pozostałych uczestników procesu do czasu wezwania ich do składania wyjaśnień i zeznań. Wezwanie to rozciąga się na całość rozprawy - Sąd nie będzie go ponawiał, tylko od razu przejdzie do wyciągania konsekwencji.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)
Sędzia Składu Orzekającego
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by kaxiu »

korab wrote:3.Sąd Wzywa świadków:
1. Natalia Elena s.d. von Lichtenstein-Hergemon (T1277) ,
2. Andrzeja Swarzewskiego (AD718),
3. Ignacego Urbana Żółtowskiego de Ruth (T1167)

Wysoki Sądzie,
Wnoszę o udzielenie mi zgody na przedstawienie pytań dla świadków, które moim zdaniem przyczynią się do wyjasnienia sprawy. Przedstawienie listy pytań na tym etapie procesu bez wątpienia przyspieszy wydanie wyroku.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by A0014 »

Szanowny Panie,

Sąd dopuści zadawanie pytań jak zajdzie taka konieczność po ustosunkowaniu się świadków do całej sprawy. Możliwe, że taka potrzeba po prostu nie zaistnieje.
Oczywiście jeśli będzie taka będzie Pana wola już po odpowiedzi świadków na dość ogólne pytanie Sądu to pytania dopuszczę.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Marek
Posts: 2023
Joined: 12 Oct 2008, o 22:27
Gadu-Gadu: 0

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by Marek »

Wysoki Sądzie

Nadmienią że tak oczywiście pozostawiłem wiadomość na forum , którą pan Hergemon przytoczył "Nie ma kota, to myszy harcują" dotyczyło to spamu jaki pojawił się w wątku, który pan Hergemon zamieścił.Pan Hergemon był wtedy posłem ale pozwalając sobie na dołączenie do rozmowy odbiegającej od tematu, uznałem ze mogę interweniować.Rozumiem ze posiadał wtedy immunitet, ale nie możemy pozwolić sobie na sytuacje, w której osoby pełniące zaszczytne stanowiska, pozwalają sobie na łamanie prawa sarmackiego. Rozmowa całkowicie odbiegała od tematu. Dlatego w ramach pilnowania porządku na forum postanowiłem interweniować.Zawsze w swojej pracy prefekta, kieruje się dobrem ogólnosarmackim. Posty zostały wydzielone przez prefekta Ignacego Żółtowskiego de Ruth

Co do tego tego
oraz <<< wątek 6 sie 2011 o 22:42 (Usunięto wątek » Informacja TIH)>>>
testowałem pewne funkcje, bo wątek od dawna był nieużywany dlatego potaniłem sobie przeprowadzić pewien test, chodziło tu o przeniesień wątku do kosza, co się nie powiodło i został skasowany.

Wysoki Sądzie jeszcze wspomnę ze możne i usunąłem wiadomość, pana Hergemona, ale tylko jedną, tak jak wspominałem nie odnosiła się do dyskusji.
(-) gen.bryg.Marek diuk von Thorn-Chojnacki (A7718)
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by kaxiu »

Wysoki Sądzie,
Czy mogę sie odnieść do mętnych tłumaczeń oskarżonego?
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by A0014 »

Na odnoszenie się do wyjaśnień przyjdzie czas później, czyli po zeznaniach świadków i po zadaniu ew. pytań przez Sąd i Przez Pana.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Natalia Wittelsbach
Posts: 1356
Joined: 25 May 2010, o 20:49

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by Natalia Wittelsbach »

Wysoki Sądzie,
byłam rzeczywiście świadkiem owych zdarzeń. Śledzę na bieżąco FC z racji zawodu- jestem obecnie dziennikarką. A interesował mnie ten wątek także ze względu na to, że należę do Loży Rycerzy Teutońskich. Temat zszedł trochę w kierunku Loży Masońskiej i Wojciech Hergemon pisał na ten temat jakiś komentarz, po czym jego wypowiedź została zmoderowana, a właściwie całkowicie wyrzucona bez żadnej oficjalnej informacji poza słowami Pana Prefekta „Kiedy kota nie ma, myszy harcują”- swoją drogą uważam, że to było nie na miejscu. Już pomijam fakt, że Wojciech nie powiedział nic, co wymagałoby takiej decyzji, a także nie był jedyną osobą, która zeszła na temat masonów, ponadto przecież był w tym czasie posłem. Ciekawi mnie, czemu Prefekt z równą surowością nie traktuje innych Sarmatów.
Z wyrazami szacunku,
Arcyksiężna Teutonii
Baronessa Sarmacji
Lady Doradca
Zarządca Instytutu Kultury Teutońskiej
Burmistrzyni Miasta Auterra
Redaktor Naczelna Gazety Teutońskiej
Ambasadorka w Królestwie Dreamland
dr. net Uniwersytetu Krzysztofa Putry
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by A0014 »

Korzystając z okazji, że nie wszyscy świadkowie zabrali stanowisko, mając czas do 26-tego sierpnia.

Szanowny Panie Oskarżycielu i Szanowny Panie Oskarżony

W interesie stron Sąd prosiłby o doprecyzowanie podstawowej rzeczy. Co dokładnie zawierał usunięty post(y)? Czy strony zapamiętały jego/ich dokładną treść?
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Marek
Posts: 2023
Joined: 12 Oct 2008, o 22:27
Gadu-Gadu: 0

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by Marek »

Wysoki Sądzie

To była drobnostka, jedno zdanie. W odpowiedzi na rozmowę. Nie przypomnę sobie, tylko jakaś cześć ''coś o ziemi- okrągłej''.
Lecz do końca nie jestem pewien.
(-) gen.bryg.Marek diuk von Thorn-Chojnacki (A7718)
Locked

Return to “Archiwum wyroków”