SN/KK/14/2011 - Suszek vs. Byczeq

Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/KK/14/2011 - Suszek vs. Byczeq

Post by Hugo »

suchy wrote:Fer, 14.09.2011 r.

Wnioskodawca: Mateusz hr. Suszek-Chojnacki (A2715)
Oskarżony: Rooshoffy Byczeq (A8770)

Wysoki Sądzie,

Dnia 11 lipca 2011 roku o godzinie 21:15 w wątku "Problem z kontem bankowym" na Forum Centralnym oskarżony znieważył i zniesławił mnie słowami "Jeżeli sądzisz, chociażby w najdzikszych snach, że kiedykolwiek zabiegałbym o powołanie na tak obciachowy urząd to znaczy, że jednak twoje zdolności adaptacyjne i poznawcze są na jeszcze niższym poziomie, niż się to publicznie mniema." oraz "Nie przypominam sobie, bym z tobą dyskutował. Dyskusja wymaga zaangażowania intelektualnego, wzbudzenia wzniosłego stanu umysłu i służy poszerzeniu własnych horyzontów myślowych. Do tego potrzeba odpowiedniego partnera, którym, z powodu obiektywnie istniejącej przepaści umysłowej jaka dzieli ciebie od mojej osoby, ty niestety nie jesteś i raczej nigdy nie będziesz, bo dość szybko trafiłeś na szklany sufit."
Następnie, odnosząc się do ostatniej przytoczonej przeze mnie wypowiedzi na forum sądu (11 września 2011 roku, godz. 17) oskarżony ponownie znieważył mnie w oświadczeniu opublikowanym poprzez swojego pełnomocnika następującymi słowami: "Wypowiedź nr 12 jest prywatną opinią mojego mandanta, nie zaś zniewagą. Nie da się ukryć, iż można odnieść wrażenie, jakoby różnice intelektualne dzielące mojego mandanta od wicehrabiego Suszka były znaczne i jest to wrażenie podzielane przez wielu innych Sarmatów."

Wysoki Sądzie,

Sugestie oskarżonego, jakoby moje "zdolności poznawcze i adaptacyjne były na niskim poziomie" oraz o rzekomej istniejącej przepaści umysłowej pomiędzy mną a oskarżonym obraziły mnie nie tylko jako człowieka, czego nie muszę chyba tłumaczyć, ale również jako funkcjonariusza publicznego - Prefekta Generalnego. Oskarżony naraził mnie na śmieszność, a także utratę zaufania u społeczeństwa sarmackiego. Według mnie słowa oskarżonego wypełniają znamiona czynów zabronionych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1 i 4 Kodeksu Sprawiedliwości.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że oskarżony znieważył mnie już po raz kolejny. Wcześniej już raz sąd przyznał mi rację, wymierzając oskarżonemu karę za to samo przestępstwo (viewtopic.php?f=67&t=2539&p=27950#p27950). Pokazuje to, że wymierzane przez sąd kary nie zdołały do tej pory niczego nauczyć oskarżonego i ten dalej nie potrafi zachowywać się w akceptowalny przez społeczeństwo sposób.

Wysoki Sądzie,

Domagam się wymierzenia oskarżonemu kary banicji, jako, że popełnił on czyn zabroniony w warunkach recydywy. Dotychczasowe postępowanie oskarżonego pokazuje, że jedynie banicja jest karą dla niego odpowiednią.

Dodatkowo, za znieważenie i zniesławienie mojej osoby, domagam się od oskarżonego 500 000 lt zadośćuczynienia.

Dowody:
viewtopic.php?f=170&t=3432&p=34039#p34039 - wątek "Problem z kontem bankowym"
viewtopic.php?f=63&t=3868 - wątek na forum SN z wypowiedzią pełnomocnika oskarżonegoHugo wrote:Srebrny Róg, dnia 14 września 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego1. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
    1) Przekazać sprawę do referatu SSN Jacka diuka Koraba i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
    2) Wyznaczyć do składu orzekającego PSN Tomasza Hugo bar. Paca.
    3) Nadać sprawie sygnaturę SN/KK/14/2011.
2. Na podstawie art. 5 ust. 1 in fine ustawy wymienionej w pkt 1 postanawia się przekazać wniosek w części cywilnej na ręce Jego Książęcej Mości.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/14/2011 - Suszek vs. Byczeq

Post by A0014 »

POSTANOWIENIE1. Niniejszym otwieram przewód sądowy w sprawie z oskarżenia prywatnego Mateusz hr. Suszek-Chojnacki (A2715) przeciwko Obyw. Rooshoffy Byczeq.

2. Sąd wzywa Oskarżonego - Obyw. Rooshoffy Byczeq do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie nieprzekraczalnym do 20 września 2011 r. Poucza się, że niezastosowanie się do wezwania Sądu będzie miało skutek odmowy złożenia wyjaśnień przez oskarżonego.
Z uwagi na usunięcie oskarżonego z sali Sądu, wyjaśnienia można złożyć przez pełnomocnika lub poprzez wiadomość prywatną poprzez forum do Przewodniczącego Składu Orzekającego.

3. Wzywa się do powstrzymania od wypowiedzi, zwłaszcza komentowania wyjaśnień Oskarżonego, pozostałych uczestników procesu do czasu wezwania ich do składania wyjaśnień i zeznań. Wezwanie to rozciąga się na całość rozprawy - Sąd nie będzie go ponawiał, tylko od razu przejdzie do wyciągania konsekwencji.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/14/2011 - Suszek vs. Byczeq

Post by A0014 »

zamykam rozprawę
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/14/2011 - Suszek vs. Byczeq

Post by A0014 »

WYROK
w imieniu Księstwa Sarmacji

Sąd Najwyższy w składzie:
• Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
• PSN Tomasz Hugo bar. Pac

po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia prywatnego reprezentowanego przez Mateusza hr. Suszka-Chojnackiego (A2715) przeciwko Rooshoffy Byczeq oskarżonemu o przestępstwo z 43 ust. 1 pkt 4 "publiczne znieważanie innej osoby," w warunkach recydywy uznaje go za WINNEGO zarzucanego mu czynu oraz wymierza mu karę 2 tygodni więzienia.

UZASADNIENIE

Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości.
Sąd wydając wyrok wziął pod uwagę , że ową sprawę uwzględnił wydając Wyrok SN/KK/10/2011, wobec tego należało orzec karę stosunkowo niższą.
Oskarżony już na dzień dzisiejszy odsiaduje skumulowaną karę 11 miesięcy więzienia, co za tym idzie, nie można stwierdzić jak na resocjalizacje oskarżonego wpłynie kara ta, a co dopiero o wiele wyższa.

Wobec tego należało orzec jak w sentencji.
Od wyroku nie przysługuje środek odwoławczy.

(—)Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
(—)PSN Tomasz Hugo bar. Pac
(—) Misza Korab-Kaku
Locked

Return to “Archiwum wyroków”