SN/Adm/2/2011 - obywatelstwo Byczeq

Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/Adm/2/2011 - obywatelstwo Byczeq

Post by Hugo »

Piotr Mikołaj wrote:Wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia Księcia Sarmacji w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

Wysoki Sądzie,

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2011 r. Jego Książęca Mość nadał obywatelstwo sarmackie Rooshoffy’emu Byczq’owi (http://prawo.sarmacja.org/akt,4664.html).

Art. 5 ust. 2 pkt 6 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. stanowi, iż „Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który: […] nie jest oskarżony o popełnienie przestępstwa lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu”. Przepis ten został wprowadzony Ustawą Sejmu nr 125 o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 lutego 2011 r. oraz wszedł w życie tego samego dnia.

Wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie SN/KK/16/2010 z dnia 2 lutego 2011 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,4602.html) Rooshoffy Byczeq został skazany na dwa tygodnie więzienia za przestępstwo ominięcia zakazu wynikającego z kary więzienia. Tym samym, postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa w związku z tym, iż skazanie nie uległo zatarciu w chwili wydania postanowienia.

W związku z powyższym, w imieniu Jego Książęcej Mości jako radca Dworu Książęcego, wnoszę o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 30 kwietnia 2011 r.


Hugo wrote:Srebrny Róg, dnia 21 września 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę do referatu PSN Tomasza Hugo bar. Paca i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego SSN Jacka diuka Koraba.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/Adm/2/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/Adm/2/2011 - obywatelstwo Byczeq

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 21 września 2011 r.

POSTANOWIENIE


1. Sąd postanawia o włączeniu do akt sprawy oświadczenia viewtopic.php?f=62&t=3929#p39251.
2. Wobec jasności całej sytuacji Sąd postanawia o nieprzeprowadzaniu rozprawy.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Prezesa Sądu Najwyższego.

(-)
Przewodniczący Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/Adm/2/2011 - obywatelstwo Byczeq

Post by Hugo »

WYROK
w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Najwyższy w składzie:
• PSN Tomasz Hugo bar. Pac - Przewodniczący Składu Orzekającego
• SSN Jack diuk Korab

po rozpoznaniu sprawy administracyjnej stwierdza, iż Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2011 r. Jego Książęcej Mości, w którym nadał obywatelstwo sarmackie Rooshoffy’emu Byczq’owi (http://prawo.sarmacja.org/akt,4664.html) zostało wydane z naruszeniem przepisów art. 5 ust. 2 pkt 6 Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. Równocześnie Sąd stwierdza, że obywatelstwo nadane Rooshoffy’emu Byczq’owi niniejszym postanowieniem nie może zostać odebrane i zaskarżone postanowienie zachowuje swoją moc.

UZASADNIENIE


Jak słusznie podnosi wnioskodawca, nie można nadać obywatelstwa osobie, która m.in. jest oskarżona o popełnienie przestępstwa lub skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jednak należy pamiętać, że niespełnienie warunków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o obywatelstwie sarmackim jest przeszkodą w wydaniu aktu nadania obywatelstwa, ale w żadnym przypadku nie stanowi podstawy do unieważnienia nabycia obywatelstwa.

Obywatelstwo to prawo nabyte i jak słusznie podnosi pełnomocnik Strony, decyzja o jego nadaniu wywołała skutki materialne. Sąd nie ma jednak zamiaru się rozwodzić nad tym, co udowadniał Pełnomocnik, tj. nad rzekomymi skutkami nieposiadania obywatelstwa w trakcie sprawowania przez Stronę funkcji publicznych, ponieważ nie tego dotyczy sprawa. Należy zauważyć, że Rooshoffy Byczeq nie zataił faktu skazania go prawomocnym wyrokiem - fakt ten był powszechnie znany w Księstwie.

Obywatel nie może odpowiadać za błąd funkcjonariusza publicznego w ten sposób, że utraci obywatelstwo. Sarmacja jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności, a odbieranie obywatelstwa z powodu błędów funkcjonariuszy publicznych stałoby w oczywistej sprzeczności z tą zasadą. Z zasady tej wynika także zaufanie do państwa i jego funkcjonariuszy. Jakże by miało ono wyglądać teraz u wszystkich obywateli i mieszkańców Księstwa, gdyby okazało się, że na każdego można znaleźć haka?

Być może, gdyby w sarmackim prawie istniała instytucja umożliwiająca wniesienie sprzeciwu co do nadania obywatelstwa danej osobie, wówczas można by podnosić zarzuty, że warunki wynikające z art. 5 ust. 2 rzeczonej ustawy nie zostały spełnione. Jednak z pewnością niedopuszczalne byłoby ustanowienie tak długiego okresu, w którym możliwym byłoby wnoszenie zarzutów.

Dwa ostatnie akapity mają także związek z tym, co Sąd chciałby podkreślić i przesłać do wszystkich Obywateli i Mieszkańców Księstwa Sarmacji. Nie można traktować w taki sposób, jak to się dzieje z Rooshoffym Byczqiem, żadnej osoby. Sąd nie odnosi się tutaj do winy czy jej braku w innych sprawach, ale nie można stosować zasady "daj mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf", gdy ktoś nam nie "pasuje". Ostatnie poczynania względem Obywatela zaczynają zasługiwać, a może już zasługują na miano szykan; "jak nie kijem go, to pałką". Nie oznacza to, że Sąd przestanie rozpatrywać sprawy przeciwko Rooshoffemu Byczqowi, czy też będzie tego Obywatela traktować pobłażliwie. Sąd nie kieruję się antypatiami czy sympatiami i bez względu na to, co się nam zarzuca, zawsze kierujemy się sprawiedliwością i jesteśmy obiektywni. Jednak ostatnimi czasy można odnieść wrażenie, że komuś tego obiektywizmu zaczyna brakować.


W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszego wyroku nie przysługuje środek odwoławczy

(-)Tomasz Hugo bar. Pac - Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) Jack diuk Korab
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyroków”