[3/2016] Umowa sprzedaży znaczków

Dokumenty nieobowiązujące i uchylone
Locked
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

[3/2016] Umowa sprzedaży znaczków

Post by Sierg »

U M O W A
sprzedaży znaczków


Zawarta 6 sierpnia 2016 r. w Czekanach (dalej: „Umowa”) pomiędzy:

Koroną Księstwa Sarmacji, reprezentowaną przez Radę Ministrów,
w imieniu której działa Siergiusz Asketil — Kanclerz,

zwaną dalej „Sprzedającym”,

a

Orjonem von Thorn-Surmą — Dyrektorem Galerii von Thorn,

zwanym dalej „Kupującym”


§ 1.

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje przedmioty kolekcjonerskie — znaczki „Hitler Kaput” (ID: 6), „Saorse” (ID: 15) i „Morvan I” (ID: 17), zwane dalej „Rzeczami”.

§ 2.

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem Rzeczy.

§ 3.

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za Rzeczy cenę 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) libertów sarmackich.
2. Zapłata ceny przez Kupującego nastąpiła przelewem na konto G00001 w dniu 6 sierpnia 2016 roku.

§ 4.

1. Przekazanie Rzeczy przez Sprzedającego na konto AF972 nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2016 roku.
2. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór Rzeczy.

§ 5.

1. Kupujący zobowiązuje się nie przenosić własności Rzeczy na podmioty trzecie w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy
2. Złamanie zobowiązania jest jednoznaczne z zapłatą Koronie Księstwa Sarmacji kary w wysokości 3 000 000 (słownie: trzech milionów) libertów sarmackich.

§ 6.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
User avatar
Sierg
Posts: 3492
Joined: 25 Jan 2013, o 20:39

Re: [3/2016] Umowa sprzedaży znaczków

Post by Sierg »

Image
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: [3/2016] Umowa sprzedaży znaczków

Post by Orjon »

Image
Locked

Return to “Archiwum”