Umowa pożyczki

Dokumenty nieobowiązujące i uchylone
Locked
User avatar
Piccolomini
Posts: 946
Joined: 10 Nov 2018, o 13:51
Gadu-Gadu: 65547343
Location: Eldorat

Umowa pożyczki

Post by Piccolomini »

Wniosek o udzielenie pożyczki

Ja, Michelangelo Piccolomini, legitymujący się paszportem ID AG856, posiadający obywatelstwo Księstwa Sarmacji od 13 listopada 2018 r. składam wniosek o przyznanie mi jednorazowej i nieoprocentowanej pożyczki dla Nowych Obywateli, w wysokości 50 000 libertów wypłaconego na moje konto w Banku Sarmacji.

Uzasadnienie

Wnoszę o udzielenie pożyczki na rejestrację Kościoła Mazdaistycznego jako instytucji mającej prawo publikacji. Jako pierwszy zwierzchnik nowego związku religijnego uważam za konieczne dokonanie jego rejestracji i umożliwienie dalszego rozwoju. Jednocześnie jako nowy mieszkaniec nie posiadam takiej ilości pieniędzy, nie chcę też również zbyt intensywnie prosić nielicznych na razie wiernych o datki na ten cel.
User avatar
Kolo
Posts: 749
Joined: 15 Aug 2017, o 15:33
Gadu-Gadu: 0

Umowa pożyczki

Post by Kolo »

Szanowny Wnioskodawco!

Informuję o tym, iż Rada Ministrów podjęła stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki.

Pieniądze zostaną przelane w momencie podpisania umowy z Radą Ministrów.

Umowa pożyczki
zawarta w Srebrnym Rogu, 24 listopada 2018 r.

między

Radą Ministrów, zwaną dalej Pożyczkodawcą,
reprezentowaną przez Kanclerza Erika Ottona kaw. von Hohenburga

a Michelangelo Piccolominim, zwanym dalej Pożyczkobiorcą,

zwanymi dalej Stronami.

  1. Strony uzgadniają, że Pożyczkodawca udostępni na okres 5 miesięcy, na rzecz Pożyczkobiorcy, kwotę 50 000 libertów (słownie: pięćdziesięciu tysięcy libertów), w formie nieoprocentowanej pożyczki.
  2. Strony uzgadniają, że Pożyczkobiorca, w miesięcznych ratach, począwszy od grudnia 2018 roku, przez kolejnych 5 miesięcy, będzie spłacał pożyczkę na rzecz Pożyczkodawcy w równych ratach wynoszących  10.000 libertów (słownie: dziesięć tysięcy libertów).
  3. Strony uzgadniają, że pożyczka zostanie wpłacona przez Pożyczkodawcę w całości na konto w Banku Sarmacji o identyfikatorze AG856, a wpłata nastąpi z konta G00001.
  4. Strony uzgadniają, że raty pożyczki będą spłacane przez Pożyczkobiorcę w całości na konto w Banku Sarmacji o identyfikatorze G00001, a spłata następować będzie z konta AG856.
  5. Strony uzgadniają, iż możliwe jest, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, spłacenie pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy przed terminem wynikającym z harmonogramu spłat.
  6. Strony uzgadniają, iż spłata rat pożyczki następować będzie nie dalej niż do dwudziesiątego dnia każdego miesiąca, a w przypadku uchybienia temu terminowi naliczane będzie odszkodowanie na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości wynoszącej 100 libertów (słownie: pięćset libertów) za każdy dzień zwłoki.
  7. Umowa niniejsza zostaje zdeponowana w Kancelarii Rady Ministrów w Srebrnym Rogu.


    (—) Erik Otton kaw. von Hohenburg
User avatar
Piccolomini
Posts: 946
Joined: 10 Nov 2018, o 13:51
Gadu-Gadu: 65547343
Location: Eldorat

Umowa pożyczki

Post by Piccolomini »

Image
User avatar
Piccolomini
Posts: 946
Joined: 10 Nov 2018, o 13:51
Gadu-Gadu: 65547343
Location: Eldorat

Re: Umowa pożyczki

Post by Piccolomini »

Potwierdzenie spłaty I raty pożyczki:

Image
User avatar
Piccolomini
Posts: 946
Joined: 10 Nov 2018, o 13:51
Gadu-Gadu: 65547343
Location: Eldorat

Re: Umowa pożyczki

Post by Piccolomini »

Image
Locked

Return to “Archiwum”