Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Forum rules
Image
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A
Wincenty Wałachowski
Posts: 1071
Joined: 2 Jul 2012, o 13:14
Gadu-Gadu: 0

Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Wincenty Wałachowski »

Prześwietny Konsulu,
Wysoka Rado,

zgodnie z dyskusją, która wywiązała się tutaj, zważając na wysokie zainteresowanie powołaniem takiej instytucji, składam Radzie na ręce Konsula projekt ustawy o Akademii Sclavińskiej i wnoszę o jego rozpatrzenie. Mam nadzieję, że od tego projektu rozpocznie się nowy, intelektualny front Ostatecznej Krucjaty.

NŻSW (Niech Żyje Sclavinia Wykształcona!)

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr .../2017
o Akademii Sclavińskiej

Art. 1

Ustawa określa cele i zasady działania Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda.

Art. 2 [Cele Akademii]

Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda, zwana dalej „Akademią” jest instytucją naukową, której celem jest prowadzenie badań naukowych nad różnymi dyscyplinami, popularyzowanie nauki w społeczeństwie sclavińskim oraz organizację pracy naukowców.

Art. 3 [Władze]

1. Naczelnym organem Akademii jest Konwent Akademii. Konwent stanowią wszyscy członkowie Akademii.
2. Konwent:
a) uchwala regulaminy i podejmuje uchwały w sprawach i organizacyjnych,
b) wybiera Prezydenta oraz, w razie potrzeby, jego zastępców, spośród swoich członków, na określoną kadencję,
c) tworzy, znosi, nadaje i odbiera tytuły naukowe honorowe stosownymi uchwałami,
3. Organem wykonawczym Akademii jest Prezydent Akademii
4. Prezydent:
a) powołuje naukowców,
b) prowadzi rejestr i akta służbowe naukowców i jednostek organizacyjnych,
c) zarządza instytucją Akademii oraz powołuje, zmienia i znosi jednostki organizacyjne,
d) nadaje i odbiera stopnie i tytuły naukowe zwyczajne,
e) przewodzi obradom Konwentu,
f) przygotowuje projekty uchwał Konwentu,
g) zarządza wybory Prezydenta najpóźniej tydzień przed końcem swojej kadencji
h) w razie ciężkiej niemożności sprawowania funkcji skraca swoją kadencję.

Art. 4 [Naukowcy]

1. Naukowcem w Akademii może zostać każdy obywatel Konsulatu Sclavinii, który złoży wniosek do Prezydenta o nadanie członkostwa. W przypadkach nadzwyczajnych naukowiec może być obywatelem sarmackim bez obywatelstwa Sclavinii, który zobowiąże się do stałej pracy w Akademii.
2. Każdemu naukowcowi tworzy i przydziela się jednostkę organizacyjną, zgodnie z zadeklarowaną dziedziną badań.
3. Naukowiec:
a) prowadzi badania naukowe w ramach jednostki,
b) publikuje raporty z badań, artykuły naukowe oraz inne prace pisemne w ramach dziedziny w instytucji Akademii,
c) zarządza powierzoną jednostką organizacyjną,
d) uczestniczy w pracach Konwentu, włącznie z prawem do debaty i głosowania,
e) posiada czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na Prezydenta Akademii,
f) ma prawo do awansu zawodowego,
g) może zostać wydalony za rażące naruszenie zasad Akademii uchwałą Konwentu,
h) może dobrowolnie zrezygnować z działalności i zostać przeniesiony w stan spoczynku.

Art. 5 [Jednostki organizacyjne]

1. Akademia dzieli się na jednostki organizacyjne.
2. Jednostka zatrudnia co najmniej jednego naukowca, prowadzącego prace naukowe nad jedną, określoną dyscypliną.
3. Kierownikiem jednostki jest naukowiec zatrudniony w jednostce. W razie większej liczby naukowców dokonują oni wyboru kierownika jednostki spośród siebie.

Art. 6 [Awans naukowy]

1. Stopnie i tytuły naukowe oraz rangi jednostek organizacyjnych Akademii są hierarchiczne.
2. Regulamin awansu naukowego, uchwalony przez Konwent, będzie określać nazwy stopni i tytułów naukowych oraz rang jednostek organizacyjnych Akademii, wymagania do ich uzyskania oraz dopuszczalne przypadki ich odbierania.

Art. 7 [Przepisy wprowadzające]

1. Ustawa wchodzi w życie w ciągu siedmiu dni od jej ogłoszenia.
2. Konsul powołuje pełniącego obowiązki Prezydenta Akademii przed wejściem ustawy w życie. Pełniący obowiązki Prezydenta kończy zarząd wraz z dniem rozpoczęcia kadencji pierwszego Prezydenta.
(-) Wincenty Wałachowski
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Roland »

ZARZĄDZENIE


Na podstawie art. 6 ust. 6 Konstytucji Konsulatu Sclavinii zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do 9 czerwca 2017 roku włącznie.

POUCZENIE


Pierwsze czytanie projektu obejmuje: przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem członkom Rady przez projektodawcę, debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek do projektu.

Konsul Sclavinii może skrócić lub przedłużyć pierwsze czytanie projektu na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Guedes de Lima »

Wielmożny Konsulu,
Wysoka Rado!


Na wstępie pragnę zaznaczyć, że w pełni popieram koncepcję powstania instytucji naukowej na terytorium Konsulatu Sclavinii, która swoją aktywnością i poziomem dorównywała Sclavińskiemu Instytutowi Historycznymi jak również Kolegium Nauk Przyrodniczych. Trudno mi podważać zapisy w projekcie przedstawionym przez Hrabiego Wincentego Wałachowskiego. Nie mniej jednak liczę, że projekt zostanie oceniony pod kątem poprawności prawnej i spójności z obowiązującym prawem. Projekt poprę, bo to nowe źródło sclavińskiej aktywności. Niech Trwa Ostateczna Krucjata!
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Tadhg »

Wysoka Rado!

Bardzo fajnie że coś takiego powstaje. Jednak mamy tutaj Problem, istnieje SIH i kolegium. Chyba, że mamy zamiar połączyć to wszystko.
Tak czy inaczej, popieram powstanie takiego instytutu :)
Image
Wincenty Wałachowski
Posts: 1071
Joined: 2 Jul 2012, o 13:14
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Wincenty Wałachowski »

Wysoka Rado,

jeżeli będzie w Radzie wola polityczna inkorporowania SIH i KNG, mozna to rozważyć, ale nie osobiście radziłbym wszystkie trzy instytucje utrzymać osobno. Kompetencje Instytutu, Kolegium i Akademii niezbyt by się pokrywały.
(-) Wincenty Wałachowski
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Guedes de Lima »

Wysoka Rado!

Wypowiadając się jako dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego pragnę zaznaczyć, że włączenie instytutu i Kolegium Nauk Przyrodniczych jest nietrafionym pomysłem. Miałoby to sens, gdybyśmy pracowali nad utworzeniem Uniwersytetu Sclavińśkiego, który byłby sformalizowany i obwarowany procedurami działania. My jednak debatujemy nad utworzeniem Akademii, której cechą szczególną będzie nastawienie na kreatywność pracowników. Zgadzam się tutaj z przedmówcą.
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Tadhg »

Wysoka rado!

Zapoznałem się bardziej z dyskusją. Tak samo teraz nie widzę powodu łączenia tego.

To ja odrazu powiem Za :D
Image
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Tadhg »

Wysoka Rado!

Składam wniosek o skrócenie pierwszego czytania. Dla mnie już możemy głosować :D
Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Roland »

Wysoka Rado!

Jako Konsul Sclavinii w pełni popieram inicjatywę założenia instytucji naukowej na terytorium Konsulatu. Jako doświadczony legislator mam jednak pewien problem z "przełknięciem" powyższego projektu. Już śpieszę z wytłumaczeniem. Mianowicie, to co powyżej zaprezentowano jest raczej statutem niż ustawą kreującą.

Moim zdaniem w drodze ustawy należałoby po prostu powołać Akademię do życia, określić, że jest jednostką organizacyjną Konsulatu i co do zasady usankcjonować ogólne zasady organizacji nauki w ramach Sclavinii. Natomiast już sam tryb działania niech Akademia ustala w swoim zakresie po przez statut.

Wiem, że projektodawca wzorował się istnieniem ustaw o SIH i KNP. Moim zdaniem to zbędne usztywnianie tego, czego usztywniać się nie powinno. Dziś jest już zbyt późno bym zdołał ubrać w przepisy, to o czym napisałem powyżej, ale zobowiązuję się w dniu jutrzejszym zaproponować pewne "kompleksowe" rozwiązanie :)
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
зхао
Posts: 2636
Joined: 26 Nov 2011, o 21:40
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by зхао »

Wysoka Rado!

W dyskusji o Akademii Sclavińskiej ustaliliśmy, że powinna to być instytucja skupiająca się bardziej na formowaniu problemów badawczych zamiast na sztywnej edukacji rodem "z reala". Przedstawiony projekt jest dla mnie zbyt mało elastyczny, dlatego przychylam się do zdania Prześwietnego Konsula i czekam z niecierpliwością na jego propozycję.
Locked

Return to “Archiwum”