Referendum konstytucyjne

Miejsce obrad Rady
Forum rules
Image

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Referendum konstytucyjne

Post by Führanka »

Szanowna Rado,

Przedstawiam i rozpisuję referendum konstytucyjne zgodnie z art. 48 Konstytucji Republiki Baridas z dnia 15 czerwca 2020 roku. Jako iż nie jest sprecyzowane w jaki sposób ma wyglądać referendum oświadczam, że głosowanie w referendum odbędzie się w sposób jawny i potrwa do środy, do godziny 21.00. Głosować można za, przeciw lub wstrzymać się od głosu.

Poniżej przedstawiam treść ustawy zasadniczej:

Konstytucja Republiki Baridas
My, naród baridajski, pragnąc wolności, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich Baridajczyków i pokoleń przyszłych, wprowadzamy i ustanawiamy dla Republiki Baridas niniejszą konstytucję.
Rozdział I - Republika Baridas
Artykuł 1
1. Republika Baridas jest wolnym państwem prawa.
2. Republika Baridas jest dobrem wspólnym całego narodu baridajskiego.
3. Republika Baridas strzeże swojej integralności terytorialnej.
Artykuł 2
1. Prawo w Republice Baridas stanowią, w hierarchii ważności:
a. Ustawa zasadnicza
b. Umowy i traktaty międzynarodowe
c. Uchwały rady
d. Prawo miejscowe i zwyczajowe
2. Prawo, z wyłączeniem prawa miejscowego i zwyczajowego, obowiązuje na całym terytorium Republiki Baridas.
Artykuł 3
1. Stolicą Republiki Baridas jest Cracoffia.
2. Symbole Republiki Baridas określa uchwała.
Artykuł 4
1. Prezydent nadaje i odbiera obywatelstwo baridajskie na wniosek osoby zainteresowanej.
2. Prezydent nadaje obywatelstwa honorowe na wniosek Rady.
3. Prezydent posiada obywatelstwo baridajskie z mocy prawa.
4. Obywatelstwo nadane może zostać jedynie osobie aktywnej w rozumieniu systemowym oraz zamieszkującym terytorium Republiki Baridas. Wyjątkiem są obywatelstwa nadane honorowo lub regulowane poprzez umowy międzynarodowe.
5. Obywatelstwo może zostać odebrane:
a. Osobie nieaktywnej systemowo
b. Osobie nieaktywnej na terytorium Republiki Baridasu przez okres co najmniej 30 dni
c. Na wniosek Rady
Rozdział II – Rada Republiki
Artykuł 5
1. Naród sprawuje władzę i kontrolę nad działalnością władzy poprzez Radę Republiki.
2. W skład Rady wchodzi każdy obywatel baridajski.
Artykuł 6
1. Pracami Rady kieruje Sekretarz Rady wybierany w wyborach powszechnych, na czteromiesięczna kadencję.
2. Sekretarzem Rady może być jedynie aktywny obywatel w rozumieniu przepisów prawa.
3. Opróżnienie urzędu Sekretarza Rady następuje w przypadku:
a. Zrzeczenia się urzędu
b. Zrzeczenia się, utraty lub pozbawienia obywatelstwa baridajskiego
c. Opuszczenia Republiki Baridasu na czas dłuższy niż 30 dni
d. Wyrażenia przez Radę wotum nieufności, w wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności bezwzględną większością głosów
4. Opróżnienie urzędu stwierdza Prezydent Republiki Baridas w drodze postanowienia oraz zarządzą ponowne wybory na urząd.
Artykuł 7
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi baridajskiemu.
2. Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. W razie równości głosów uchwałę uznaje się za odrzuconą.
4. Uchwaloną ustawę Sekretarz Rady przedstawia Prezydentowi do podpisu.
5. Prezydent podpisuje uchwałę lub odrzuca ją w ciągu 7 dni od przedstawienia mu uchwały.
6. W przypadku niepodpisania uchwały w ciągu 7 dni od przedstawienia uchwały przez Prezydenta, Sekretarz Rady zobowiązany jest do jej podpisania.
7. Prezydent jest zobowiązany do opublikowania uchwały w Dzienniku Praw.
8. W przypadku nieopublikowania uchwały w ciągu 3 dni w Dzienniku Praw, Sekretarz Rady zobowiązany jest do jej opublikowania.
Rozdział III – Prezydent
Artykuł 8
1. Prezydent jest głową państwa i jej przedstawicielem w relacjach zewnętrznych.
2. Prezydent wprowadza prawa i obowiązki obowiązujące na terytorium Republiki Baridas.
Artykuł 9
1. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, ogłaszanych bezzwłocznie przez Sekretarza Rady, na okres sześciomiesięczny.
2. Opróżnienie urzędu występuje na wskutek:
a. Zrzeczenia się urzędu Prezydenta
b. Opuszczenia Republiki Baridasu na czas dłuższy niż 30 dni
c. Wyrażenia przez Radę wotum nieufności, w wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności bezwzględną większością głosów
3. Opróżnienie urzędu stwierdza Sekretarz Rady w drodze postanowienia oraz przejmuje obowiązki Prezydenta lub wyznacza osobę do sprawowania urzędu.
Rozdział IV – Kongregacja Panów Lennych
Artykuł 10
1. Kongregacja Panów Lennych jest instytucją sprawującą opiekę nad lennami nadanymi w okresie monarchii.
2. Uznaje się dotychczasowe nadania ziemskie.
3. Każdorazowy Książe Sarmacji jest Protektorem Kongregacji Panów Lennych i posiada prawo zwoływania Wiecu Panów Lennych.
4. Działanie Kongregacji Panów Lennych określa odrębna uchwała.
Rozdział V – Stan wyjątkowy
Artykuł 11
1. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
2. W czasie stanu wyjątkowego Sekretarz Rady lub Prezydent Republiki Baridas przejmuje obowiązki władzy ustawodawczej i wykonawczej.
3. Sekretarz Rady lub Prezydent zobowiązany jest niezwłocznie zlikwidować stan wyjątkowy w momencie braku zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju.
4. Stan wyjątkowy wprowadzany jest drogą uchwały Rady Republiki, uchwalony bezwzględną większością głosów lub na wniosek Sekretarza Rady w momencie, gdy ilość aktywnych obywateli nie przekracza trzech.
Rozdział VI – Przepisy końcowe
Artykuł 12
1. Zmiana konstytucji może nastąpić jedynie drogą uchwały Rady Republiki Baridas, uchwaloną bezwzględną większością głosów.
2. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
3. Traci moc Konstytucja Republiki Baridas z dnia 15 czerwca 2020 r.
Sekretarz Rady Republiki
Adrian M. J. Alatristé
Uprzejmie proszę Panią Prezydentkę o uchylenie nielegalnej ustawy zasadniczej z dnia 6 sierpnia 2020 roku. Ów akt prawny został uchwalony przez pozakonstytucyjny organ i jest nielegalny zgodnie z obecnie panującą ustawą zasadniczą.

Osoby uprawnione do głosowania:
1. @AFvTD
2. @MaHi
3. @JulianF
4. @Ramael
5. @Ola
6. @AdekJozef
7. @defloriusz
8. @Jul
9. @piotr3lukasz
10. @Vann
Last edited by Führanka on 17 Aug 2020, o 14:56, edited 3 times in total.
Reason: Dodałem spis osób uprawnionych do głosowania/literówka
Image
User avatar
AFvTD
Posts: 2635
Joined: 28 Jan 2017, o 18:37
Gadu-Gadu: 0

Re: Referendum konstytucyjne

Post by AFvTD »

Tak jak zapowiedziałem: Wstrzymuję się od głosu
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Führanka »

Szanowna Rado,

Głosuję Za.
Image
User avatar
Jul
Posts: 593
Joined: 2 Jun 2014, o 22:39

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Jul »

Głosuję ZA
Juliette Alatriste
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Laurẽt »

Przeciw.

1.Referendum, które miało być przeprowadzone to nie zebranie Rady w sprawie przyjęcia lub zmiany Konstytucji gdzie szczegóły ma określić ustawa bo tej ustawy nie ma.
2. Kolejnymi "strzałami w kolano" nie zrobicie żadnego porządku, bo jak można powoływać się na art. 4 pkt. 2 i pkt. 3 Ordonansu Króla o wartościach najwyższych i obywatelstwie — Kodeksu Społecznego?
3. Widzę, że w innych miejscach da się poczuć "Wasz zapał do pracy", więc nie będę szkodził kierując sprawę do TK, bo to może rozpie.... wszystko i zgasić Wasz zapał, a przede wszystkim jednej osoby - @Ola, a tego bym nie chciał.

Proponuję:
1. Wycofać wszystkie akty prawne wydane po Konstytucji z 15 czerwca 2020 r., a samą Konstytucję przywrócić (jak macie to zrobić już nie podpowiem), ale to jedyny akt prawny, który według mnie ma moc.
2. Opracować prostą ustawę wynikającą z Art. 49. Konstytucji tj. artykułu, który odnosi się do sposobu przeprowadzenia zmiany konstytucji.
3. Zrobić porządek ws. obywatelstwa baridajskiego, bo np. Tomasz Liberi (AF039) został skreślony z rejestru obywateli baridajskich bezpodstawnie i rzetelnie sprawdzić kto to obywelstwo w świetle konstytucji i prawa sarmackiego posiada (to jest podstawa bez której nie da się prowadzić obrad Rady).
4. Opracować prostą Konstytucję, w której Rada będzie tworzyła organ władzy ustawodawczej.

Jak by co to wiecie gdzie mnie znaleźć. Najlepiej w PK.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Michal_Feliks »

Głosuję ZA.

Z zastrzeżeniem, że trzeba by wprowadzić pewne drobne poprawki - ale to już do dyskusji później na Radzie, generalnie projekt jest dobry.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Führanka »

@MaHi

1. Nic nie określa jakie ma być referendum, tak samo jak nie określa jak mają wyglądać obrady Rady czy wybór Sekretarza. Każde inne obrady będą tak samo nielegalne jak to referendum. Nic się nie zmieni, stąd decyzja o wprowadzeniu tymczasowej "dyktatury".
2. Nigdzie nie pojawiła się ustawa, która wskazywałaby na to, że poprzednie akty prawne przestały obowiązywać.
3. Proszę o zgłoszenie jednak, w przeciwnym wypadku uczynię to sam, tak jak obiecałem.

1'. Żadne akty prawne po 15 czerwca nie obowiązują, z wyjątkiem najnowszego o odebraniu obywatelstwa.
2'. Po co nam konstytucja jeśli wszystko będą regulować ustawy?
3'. Akurat faktycznie ubolewam nad odebraniem obywatelstwa Tomaszowi Liberiemu, Pani Prezydentka pewnie kierowała się aktywnością na terytorium Baridasu w rozumieniu forum. Ten błąd należy naprawić, co do reszty osób podobnych spostrzeżeń nie mam i odebrane zostały słusznie.
4'. Powyższa konstytucja jest prosta, z 15 czerwca też i nawet obydwie regulują organ władzy ustawodawczej, którym jest Rada.
Jak by co to wiecie gdzie mnie znaleźć. Najlepiej w PK.
Jeśli ktoś chce brać udział w życiu państwa i społeczności baridajskiej to lepszym miejscem wymiany myśli są obrady Rady lub inne miejsca publiczne na terytorium Republiki Baridas.

@defloriusz

Zdaję sobie z tego sprawę, nie jest to projekt idealny ale na pewno lepszy i zapewniający możliwość "pójścia do przodu", bo póki co od dwóch miesięcy kręcimy się za swoim ogonem.
Image
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Laurẽt »

Szkoda, że Sekretarz nie czyta ze zrozumieniem. Niestety nic na to nie poradzę, że nie potraficie ani stanowić prawa, ani korzystać z tego co sami legalnie wprowadziliście w życie.

W jojonację nie będę się angażował, więc jeśli chcecie dalej brnąć w ten prawny chaos to bez mojego udziału.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Referendum konstytucyjne

Post by Führanka »

Laurẽt wrote:
Szkoda, że Sekretarz nie czyta ze zrozumieniem. Niestety nic na to nie poradzę, że nie potraficie ani stanowić prawa, ani korzystać z tego co sami legalnie wprowadziliście w życie.

W jojonację nie będę się angażował, więc jeśli chcecie dalej brnąć w ten prawny chaos to bez mojego udziału.
Iście patriotyczna postawa!

Oznaczę jeszcze raz osoby, które posiadają prawo głosu, a nie wyraziły jeszcze swojej woli.

1. @JulianF
2. @Ramael
3. @Ola
4. @piotr3lukasz
5. @Vann
Image
User avatar
OlaChojnacka
Posts: 375
Joined: 2 Jul 2009, o 04:12
Location: Republika Baridas

Re: Referendum konstytucyjne

Post by OlaChojnacka »

Szanowna Rado,
Głosuję ZA
Führanka wrote:Uprzejmie proszę Panią Prezydentkę o uchylenie nielegalnej ustawy zasadniczej z dnia 6 sierpnia 2020 roku. Ów akt prawny został uchwalony przez pozakonstytucyjny organ i jest nielegalny zgodnie z obecnie panującą ustawą zasadniczą.
Przyjmuję do wykonania, przepraszam za zwłokę i ukończę to jeszcze dziś.
(-) mgr Ola Kaarina Isadora Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka-Alatristé
Prezydentka Republiki Baridas, Ministra Finansów i Gospodarki w rządzie Prokrustesa, Herold Wielki na dworze Andrzeja Fryderyka.
Kwestorka w Baridasie, Baronessa w Sarmacji
Locked

Return to “Sala plenarna”