Uchwała Rady Republiki Baridas

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Forum rules
Image

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A
User avatar
OlaChojnacka
Posts: 375
Joined: 2 Jul 2009, o 04:12
Location: Republika Baridas

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas

Post by OlaChojnacka »

<otwiera pudełko lodów i zajada się, obserwując potyczkę intelektów>
(-) mgr Ola Kaarina Isadora Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka-Alatristé
Prezydentka Republiki Baridas, Ministra Finansów i Gospodarki w rządzie Prokrustesa, Herold Wielki na dworze Andrzeja Fryderyka.
Kwestorka w Baridasie, Baronessa w Sarmacji
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas

Post by Führanka »

Image
Konstytucja Republiki Baridas
My, naród baridajski, pragnąc wolności, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich Baridajczyków i pokoleń przyszłych, wprowadzamy i ustanawiamy dla Republiki Baridas niniejszą konstytucję.
Rozdział I - Republika Baridas
Artykuł 1
1. Republika Baridas jest wolnym państwem prawa.
2. Republika Baridas jest dobrem wspólnym całego narodu baridajskiego.
3. Republika Baridas strzeże swojej integralności terytorialnej.
Artykuł 2
1. Prawo w Republice Baridas stanowią, w hierarchii ważności:
a. Ustawa zasadnicza
b. Umowy i traktaty międzynarodowe
c. Uchwały rady
d. Prawo miejscowe i zwyczajowe
2. Prawo, z wyłączeniem prawa miejscowego i zwyczajowego, obowiązuje na całym terytorium Republiki Baridas.
Artykuł 3
1. Stolicą Republiki Baridas jest Cracoffia.
2. Symbole Republiki Baridas określa uchwała.
Artykuł 4
1. Prezydent nadaje i odbiera obywatelstwo baridajskie na wniosek osoby zainteresowanej.
2. Prezydent nadaje obywatelstwa honorowe na wniosek Rady.
3. Prezydent posiada obywatelstwo baridajskie z mocy prawa.
4. Obywatelstwo nadane może zostać jedynie osobie aktywnej w rozumieniu systemowym oraz zamieszkującym terytorium Republiki Baridas. Wyjątkiem są obywatelstwa nadane honorowo lub regulowane poprzez umowy międzynarodowe.
Rozdział II – Rada Republiki
Artykuł 5
1. Naród sprawuje władzę i kontrolę nad działalnością władzy poprzez Radę Republiki.
2. W skład Rady wchodzi każdy obywatel baridajski.
Artykuł 6
1. Pracami Rady kieruje Sekretarz Rady wybierany w wyborach powszechnych, na czteromiesięczna kadencję.
2. Sekretarzem Rady może być jedynie aktywny obywatel w rozumieniu przepisów prawa.
3. Opróżnienie urzędu Sekretarza Rady następuje w przypadku:
a. Zrzeczenia się urzędu
b. Zrzeczenia się, utraty lub pozbawienia obywatelstwa baridajskiego
c. Opuszczenia Republiki Baridasu na czas dłuższy niż 30 dni
d. Wyrażenia przez Radę wotum nieufności, w wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności bezwzględną większością głosów
4. Opróżnienie urzędu stwierdza Prezydent Republiki Baridas w drodze postanowienia oraz zarządzą ponowne wybory na urząd.
Artykuł 7
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi baridajskiemu.
2. Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. W razie równości głosów uchwałę uznaje się za odrzuconą.
4. Uchwaloną ustawę Sekretarz Rady przedstawia Prezydentowi do podpisu.
5. Prezydent podpisuje uchwałę lub odrzuca ją w ciągu 7 dni od przedstawienia mu uchwały.
6. W przypadku niepodpisania uchwały w ciągu 7 dni od przedstawienia uchwały przez Prezydenta, Sekretarz Rady zobowiązany jest do jej podpisania.
7. Prezydent jest zobowiązany do opublikowania uchwały w Dzienniku Praw.
8. W przypadku nieopublikowania uchwały w ciągu 3 dni w Dzienniku Praw, Sekretarz Rady zobowiązany jest do jej opublikowania.
Rozdział III – Prezydent
Artykuł 8
1. Prezydent jest głową państwa i jej przedstawicielem w relacjach zewnętrznych.
2. Prezydent wprowadza prawa i obowiązki obowiązujące na terytorium Republiki Baridas.
Artykuł 9
1. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, ogłaszanych bezzwłocznie przez Sekretarza Rady, na okres sześciomiesięczny.
2. Opróżnienie urzędu występuje na wskutek:
a. Zrzeczenia się urzędu Prezydenta
b. Opuszczenia Republiki Baridasu na czas dłuższy niż 30 dni
c. Wyrażenia przez Radę wotum nieufności, w wyniku przegłosowania wniosku o wotum nieufności bezwzględną większością głosów
3. Opróżnienie urzędu stwierdza Sekretarz Rady w drodze postanowienia oraz przejmuje obowiązki Prezydenta lub wyznacza osobę do sprawowania urzędu.
Rozdział IV – Kongregacja Panów Lennych
Artykuł 10
1. Kongregacja Panów Lennych jest instytucją sprawującą opiekę nad lennami nadanymi w okresie monarchii.
2. Uznaje się dotychczasowe nadania ziemskie.
3. Każdorazowy Książe Sarmacji jest Protektorem Kongregacji Panów Lennych i posiada prawo zwoływania Wiecu Panów Lennych.
4. Działanie Kongregacji Panów Lennych określa odrębna uchwała.
Rozdział V – Stan wyjątkowy
Artykuł 11
1. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
2. W czasie stanu wyjątkowego Sekretarz Rady lub Prezydent Republiki Baridas przejmuje obowiązki władzy ustawodawczej i wykonawczej.
3. Sekretarz Rady lub Prezydent zobowiązany jest niezwłocznie zlikwidować stan wyjątkowy w momencie braku zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju.
4. Stan wyjątkowy wprowadzany jest drogą uchwały Rady Republiki, uchwalony bezwzględną większością głosów lub na wniosek Sekretarza Rady w momencie, gdy ilość aktywnych obywateli nie przekracza trzech.
Rozdział VI – Przepisy końcowe
Artykuł 12
1. Zmiana konstytucji może nastąpić jedynie drogą uchwały Rady Republiki Baridas, uchwaloną bezwzględną większością głosów.
2. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
3. Traci moc Konstytucja Republiki Baridas z dnia 15 czerwca 2020 r.
Image
Sekretarz Rady Państwa
Adrian M. J. Alatristé
Image
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Re: Uchwała Rady Republiki Baridas

Post by Führanka »

Image
Uchwała Rady Republiki Baridas
z dnia 8 sierpnia 2020 r.
w sprawie odwołania stanu nadzwyczajnego
1. Z dniem 8 sierpnia odwołuje się stan nadzwyczajny na całym terytorium Republiki Baridas. Wszystkie organy i instytucje działają według nowej ustawy zasadniczej.
2. Uznaje się ciągłość kadencji urzędu prezydenckiego i urzędu sekretarza rady.
3. Zawiesza się działanie Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego.
Image
Sekretarz Rady Państwa
Adrian M. J. Alatristé
Image
Locked

Return to “Archiwum Rady”