Projekt zmiany Ordynacji Wyborczej

Locked
User avatar
Andrzej Swarzewski
Posts: 4733
Joined: 18 Sep 2010, o 16:30

Projekt zmiany Ordynacji Wyborczej

Post by Andrzej Swarzewski »

Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,
Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam projekt zmiany Ordynacji Wyborczej, dostosowującej ją do znowelizowanej Konstytucji. Nowelizacja nakłada na nas obowiązek zmiany Ordynacji w ciągu 14 dni, tj. do 28 marca.
Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej
o zmianie Ordynacji Wyborczej.

Artykuł 1.

Art. 7 Ordynacji Wyborczej w brzmieniu:

"1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiada Poseł do Parlamentu Republiki Bialeńskiej.
2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni lub posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej z okresem krótszym niż 4 tygodnie, ale w przeszłości posiadała obywatelstwo dłużej niż 4 tygodnie;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) nie została skazana za przestępstwo umyślne na karę zakazu sprawowania funkcji Posła lub Prezydenta albo wszystkich funkcji publicznych."

przyjmuje brzmienie:

"1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) posiada każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej.
2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni lub posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej z okresem krótszym niż 4 tygodnie, ale w przeszłości posiadała obywatelstwo dłużej niż 4 tygodnie;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) nie została skazana za przestępstwo umyślne na karę zakazu sprawowania funkcji Posła lub Prezydenta albo wszystkich funkcji publicznych."

Artykuł 2.

Art. 8 ust. 1 Ordynacji Wyborczej w brzmieniu:

"1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu wyborów parlamentarnych do zakończenia głosowania w wyborach parlamentarnych."

przyjmuje brzmienie:

"1. Termin zgłaszania kandydatur trwa od momentu wejścia w życie postanowienia o ogłoszeniu elekcji prezydenckiej do 24 godzin przed rozpoczęciem głosowania w zarządzonych wyborach."

Artykuł 3.

Art. 9 Ordynacji Wyborczej w brzmieniu:

"1. Niezwłocznie po rozpoczęciu nowej kadencji Parlamentu, Posłowie przystępują do wyboru Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Do momentu wyboru Prezydenta, obrady Parlamentu prowadzi ustępujący Prezydent lub osoba sprawująca funkcję Prezydenta.
2. Prezydent ogłasza listę kandydatów, którzy spełnili wymagania z artykułów 7. i 8. oraz rozpoczyna debatę trwającą od 24 do 48 godzin. W tym czasie Posłowie mogą zadawać pytania do wszystkich kandydatów, a kandydaci mogą zadawać pytania do kontrkandydatów.
3. Jeżeli w wyborach kandyduje wyłącznie jeden kandydat, odbywa się głosowanie, w którym posłowie mogą głosować za kandydatem, przeciw niemu lub wstrzymać się od głosu, jeżeli zaś kandydat nie uzyska większości bezwzględnej, odbywa się głosowanie bez możliwości wstrzymania się od głosu. Jeżeli w wyborach startuje wyłącznie dwóch kandydatów, Posłowie przechodzą do drugiej tury głosowania zgodnie z ust. 6.
4. Parlament przechodzi do głosowania, w którym każdy z Posłów otrzymuje liczbę głosów równą liczbie kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest nieparzysta lub liczbę głosów większą o jeden od liczby kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest parzysta. Posłowie dobrowolnie dzielą przyznaną im liczbę głosów wobec kandydatów, z zastrzeżeniem, że muszą wykorzystać wszystkie głosy; nie mogą przekazać wszystkich głosów wobec wyłącznie jednego kandydata oraz nie mają możliwości wstrzymania się od głosu.
5. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą przydzielonych głosów, jeżeli liczba głosów jest równa, odbywa się głosowanie wśród kandydatów z równą liczbą głosów, a liczba głosów Posłów zostaje wyznaczona zgodnie z zasadą w ust. 4. Jeżeli jeden z kandydatów uzyskał ponad połowę głosów, nie odbywa się druga tura głosowania i Posłowie przechodzą do głosowania, w którym posłowie mogą głosować za kandydatem, przeciw niemu lub wstrzymać się od głosu, jeżeli zaś kandydat nie uzyska większości bezwzględnej, odbywa się głosowanie bez możliwości wstrzymania się od głosu.
6. W drugiej turze przysługuje każdemu z Posłów wyłącznie jeden głos, a głosowanie odbywa się poprzez poparcie jednego lub drugiego kandydata lub wstrzymanie się od głosu. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości bezwzględnej, odbywa się ponowne głosowanie, w którym Posłowie nie mają prawa do wstrzymania się od głosu.
7. Kandydat, który uzyskał większość bezwzględną, zostaje Prezydentem-elektem i jego kadencja rozpoczyna się z chwilą wygłoszenia przysięgi przed Parlamentem Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Narodów Bialenii, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodów i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

8. Niezłożenie przysięgi w terminie 24 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu Prezydenta i powoduje powtórzenie elekcji prezydenckiej, w której ten kandydat zostanie wykluczony.
9. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, odbywają się ponowne wybory parlamentarne."

przyjmuje brzmienie:

"1. 24 godziny po zakończeniu zgłaszania kandydatur Obywatele przystępują do wyboru Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Elekcję prezydencką prowadzi ustępujący Prezydent lub osoba sprawująca funkcję Prezydenta.
2. Prezydent ogłasza listę kandydatów, którzy spełnili wymagania z artykułów 7. i 8. oraz rozpoczyna debatę trwającą od 24 do 48 godzin. W tym czasie Obywatele mogą zadawać pytania do wszystkich kandydatów, a kandydaci mogą zadawać pytania do kontrkandydatów.
3. Jeżeli w wyborach kandyduje wyłącznie jeden kandydat, odbywa się głosowanie, w którym Obywatele mogą głosować za kandydatem, przeciw niemu lub wstrzymać się od głosu, jeżeli zaś kandydat nie uzyska większości bezwzględnej, odbywa się głosowanie bez możliwości wstrzymania się od głosu. Jeżeli w wyborach startuje wyłącznie dwóch kandydatów, Obywatele przechodzą do drugiej tury głosowania zgodnie z ust. 6.
4. Obywatele przechodzą do głosowania, w którym każdy z Posłów otrzymuje liczbę głosów równą liczbie kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest nieparzysta lub liczbę głosów większą o jeden od liczby kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest parzysta. Obywatele dobrowolnie dzielą przyznaną im liczbę głosów wobec kandydatów, z zastrzeżeniem, że muszą wykorzystać wszystkie głosy; nie mogą przekazać wszystkich głosów wobec wyłącznie jednego kandydata oraz nie mają możliwości wstrzymania się od głosu.
5. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą przydzielonych głosów, jeżeli liczba głosów jest równa, odbywa się głosowanie wśród kandydatów z równą liczbą głosów, a liczba głosów Obywateli zostaje wyznaczona zgodnie z zasadą w ust. 4. Jeżeli jeden z kandydatów uzyskał ponad połowę głosów, nie odbywa się druga tura głosowania i Obywatele przechodzą do głosowania, w którym posłowie mogą głosować za kandydatem, przeciw niemu lub wstrzymać się od głosu, jeżeli zaś kandydat nie uzyska większości bezwzględnej, odbywa się głosowanie bez możliwości wstrzymania się od głosu.
6. W drugiej turze przysługuje każdemu z Obywateli wyłącznie jeden głos, a głosowanie odbywa się poprzez poparcie jednego lub drugiego kandydata lub wstrzymanie się od głosu. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości bezwzględnej, odbywa się ponowne głosowanie, w którym Obywatele nie mają prawa do wstrzymania się od głosu.
7. Kandydat, który uzyskał większość bezwzględną, zostaje Prezydentem-elektem i jego kadencja rozpoczyna się z chwilą wygłoszenia przysięgi przed Parlamentem Republiki Bialeńskiej w brzmieniu:

"Ślubuję uroczyście, obejmując urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra Republiki Bialeńskiej, bronić jej niepodległości i suwerenności, praw demokratycznych Republiki święcie przestrzegać, godności Narodu i Państwa strzec niezachwianie, sprawiedliwość względnie wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę, obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie", do którego można dołączyć formułę religijną.

8. Niezłożenie przysięgi w terminie 24 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu Prezydenta i powoduje powtórzenie elekcji prezydenckiej, w której ten kandydat zostanie wykluczony.
9. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, elekcja zostaje powtórzona."

Artykuł 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Rozpoczynam 7-dniową debatę, która zakończy się 25 marca o godzinie 12:00. Do głosu dopuszczam wszystkich Obywateli Republiki Bialeńskiej, a także te osoby spoza ich grona, które mają uwagi natury prawniczej.
Andrzej Swarzewski
User avatar
Andrzej Swarzewski
Posts: 4733
Joined: 18 Sep 2010, o 16:30

Re: Projekt zmiany Ordynacji Wyborczej

Post by Andrzej Swarzewski »

Przypominam, że debata powoli zbliża się do końca. Zapraszam do wzięcia w niej udziału.
Andrzej Swarzewski
Locked

Return to “Parlamentarna Sala Posiedzeń”