Poprawka do Postanowienia Lorda Koadiutora nr 6/2014

Miejsce obrad Senatu Królestwa Teutonii
Locked
User avatar
Aleksander Damian
Posts: 2004
Joined: 2 May 2012, o 20:47

Poprawka do Postanowienia Lorda Koadiutora nr 6/2014

Post by Aleksander Damian »

Wasza Królewska Wysokość,
Wielce Szanowny Marszałku,
Wysoki Senacie,
Działając jako Senator proszę o aktualizowanie aktu prawnego, na którego podstawie mam zacząć działanie.

§1

Tworzy się Teutońską Filharmonie Królewską (TFK), zwaną dalej „Filharmonią”, jako instytucję bez osobowości prawnej.
Celem Filharmonii jest prowadzenie koncertów oraz rozprzestrzenianie kultury klasycznej.
Gmach Filharmonii mieści się w Cesarskim Mieście Stołecznym Srebrnym Rogu.
Opiekę nad Filharmonią ma Dyrektor Filharmonii, powoływany i odwoływany przez Lorda Koadiutora za zgodą Króla.
Nadzór nad Filharmonią sprawują Dyrektor Urzędu ds Rozrywki i Sztuki oraz Lord Koardiutor.
Zmienić na :
Tworzy się Teutońskim Teatrem Narodowym (TTN), zwaną dalej „Teatrem”, jako instytucję bez osobowości prawnej.
Celem Teatru jest prowadzenie koncertów oraz rozprzestrzenianie kultury.
Gmach Teatru mieści się w Ruhnhoff.
Opiekę nad Teatrem ma Dyrektor Teatru, powoływany i odwoływany przez Króla.
Nadzór nad Teatrem sprawuje Król lub osoba do tego powołana.
§2

Dyrektor Filharmonii ma obowiązek publikowanie informacji na temat Filharmonii co najmniej raz na dwa miesiące.
Publikacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się na stronach internetowych Filharmonii, w gazecie teutońskiej lub na Forum Królestwa Teutonii.
Dyrektor Filharmonii otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 lt.
Wynagrodzenie oraz ewentualne premie Dyrektor Filharmonii są wypłacane zgodnie z przepisami Ustawy Senatu o finansach publicznych Królestwa Teutonii.
Nie wywiązywanie się z obowiązku określonego w ust. 1 może stanowić podstawę do utraty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz utraty funkcji Dyrektora Filharmonii.
Król Teutoni oraz Lord Koadiutor mają prawo zlecić Dyrektorowi Filharmonii przygotowanie koncertu.
Przyjmuje :
§2

Dyrektor Teatru ma obowiązek publikowanie informacji na temat Teatru co najmniej raz na miesiąc.
Publikacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się na stronach internetowych Teatru, w gazecie teutońskiej lub na Forum Królestwa Teutonii.
Dyrektor Filharmonii otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5000 lt.
Wynagrodzenie oraz ewentualne premie Dyrektor Teatru są wypłacane zgodnie z przepisami Ustawy Senatu o finansach publicznych Królestwa Teutonii.
Nie wywiązywanie się z obowiązku określonego w ust. 1 może stanowić podstawę do utraty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz utraty funkcji Dyrektora Teatru.
Król Teutoni oraz powołane przez Niego osoby mają prawo zlecić Dyrektorowi Teatru przygotowanie koncertu.
§3

Kontem bankowym Filharmonii jest S00034.
Założenie instytucji bez możliwości publikacji artykułów zostało sfinansowane ze środków Królestwa Teutonii.
Filharmonia finansowana jest:
a. ze środków uzyskiwanych z dotacji udzielanych władze Teutonii,
b.ze środków uzyskiwanych z dotacji udzielanych przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego,
c.z dobrowolnych darowizn.
§4

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Wnoszę o przyjęcie projektu i poddanie go pod debatę.


(-) Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Poseł na Sejm
Dyrektor Teutońskiego Teatru Narodowego
Herold Rodu Dom von Thorn
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Poprawka do Postanowienia Lorda Koadiutora nr 6/2014

Post by anglov »

Kolego Senatorze,

wniosek o aktualizację Postanowienia Lorda Koadiutora odrzucam, jako że nie stanowi to w żaden sposób czynności właściwej dla Senatu Królestwa Teutonii.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Senat [Úr Thing]”