Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał
Locked
User avatar
Albert
Posts: 3188
Joined: 21 Oct 2011, o 12:06

Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Post by Albert »

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji


Art. 1 [Przepisy nowelizujące]

Dokonuje się zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 roku w sposób taki, iż:
  1. Do art. 32ha. dodaje się pkt. 3 o następującej treści “Asesora odwołuje Sejm, na wniosek Księcia lub Marszałka Trybunału Koronnego, uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności ponad połowy posłów. Szczegółowo tryb odwołania asesora określa ustawa.”. Punkty 3-5 ulegają zwiększeniu o jeden.
  2. Art. 32n. pkt. 3 (“Karami dyscyplinarnymi są: a) złożenie z urzędu; b) grzywna; c) nagana.“) otrzymuje brzmienie “Karami dyscyplinarnymi są: a) grzywna; b) nagana”.
  3. Art. 32n. pkt. 6 (“Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie pociągnięcia asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej większością dwóch trzecich głosów liczby uprawnionych do głosowania, a jeśli miałaby być wymierzona kara złożenia z urzędu, to jednomyślnie. Nie głosuje asesor, który miałby być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej ani asesor, który złożył wniosek wszczynający postępowanie.”) otrzymuje brzmienie “Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie pociągnięcia asesora do odpowiedzialności dyscyplinarnej większością dwóch trzecich głosów liczby uprawnionych do głosowania. Nie głosuje asesor, który miałby być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej ani asesor, który złożył wniosek wszczynający postępowanie.”

Art. 2. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.U Z A S A D N I E N I E


Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Tryb odwoływania asesorów Trybunału Koronnego jest w mniemaniu klubu poselskiego CZEKAN mechanizmem wadliwym, źle skonstruowanym. Naszym zdaniem niedopuszczalny jest fakt decydowania o złożeniu z urzędu przez sąd koleżeński. To Sejm, jako organ powołujący ATK, powinien weryfikować wywiązywanie się z obowiązków i postawę wyżej wymienionych.

W razie przyjęcia nowelizacji przez Wysoką Izbę, przedłożymy także projekt zmian w Regulaminie Sejmu.
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
User avatar
Kristian Arped
Posts: 1132
Joined: 31 May 2014, o 22:09
Gadu-Gadu: 50827909

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Post by Kristian Arped »

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 30 września 2017 roku o godzinie 19.00.

(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Post by KJAF »

Czy wnioskodawca może przedstawić jakieś przykłady, kiedy dotychczasowe przepisy okazały się być niewystarczające/błędne/źle skonstruowane? Ilu asesorów powinno zostać odwołanych, ale zostali na stanowiskach bo Kolegium nie pozwoliło/nie zebrało się? Ilu asesorów siedziało bądź siedzi obecnie na stołku tylko dlatego, że w TK jest kumoterstwo i kolesiostwo, a specjalna kasta broniła swoich ludzi?

W ogóle chodzi o to, że jest jakiś układ w Trybunale, czy raczej o to, że obecna konstrukcja przepisów była wadliwa i trzeba poprawić? Jeżeli to drugie, to czy można poprosić o jakieś przykłady i wskazanie palcem, kiedy rzekomo dochodziło do tychże problemów?
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Post by kaxiu »

Wysoka Izbo,

Zakładam że nadal wypada mi się tutaj odezwać. Przechodząc do rzeczy - w wirtualu mamy wielki problem jakim jest kompromis między niezawisłością a utrzymaniem aktywności. Oczywiste jest, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby w kilkuosobowym gronie były osoby nic nie robiące.

Proponowane rozwiązanie nie jest jednak moim zdaniem właściwe. Nie chodzi tutaj o to czy mam zaufanie do Księcia i Marszałka czy nie, bo stanowimy tutaj prawo, a nie bawimy się w kącik towarzyski. A systemowo takie rozwiązanie prowadzi do tego, że organ, który przez TK ma być lub jest (jako, że rozpoznaję wiadomą sprawę nie przesądzam o tym w tej wypowiedzi) kontrolowany na wniosek jednej osoby z TK może skład TK okroić.

Trybunał jako 3 władza sam w sobie jest już słaby, bo wirtualnie moc sądownictwa jest mniejsza. Zatem wprowadzając rozwiązania z zakresu ustrojowego trzeba szukać takich, które te braki nadrobią. To rozwiązanie, o czym pisałem wyżej, raczej prestiżu i samodzielności TK nie podnosi.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Kristian Arped
Posts: 1132
Joined: 31 May 2014, o 22:09
Gadu-Gadu: 50827909

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Post by Kristian Arped »

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

przechodzimy do głosowania nad projektem ustawy: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/577

(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
User avatar
Kristian Arped
Posts: 1132
Joined: 31 May 2014, o 22:09
Gadu-Gadu: 50827909

Re: Ustawa Sejmu o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Post by Kristian Arped »

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

w związku z końcem głosowania stwierdzam, iż Sejm odrzucił projekt.

(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
Locked

Return to “Sala obrad”