Historia krótkiej opowieści

Dziekanat uczelni wyższej
Post Reply
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Historia krótkiej opowieści

Post by Führanka »

Image
Pozwolę sobie na bardzo krótki wstęp, bo wrzucam to bardziej jako ciekawostkę czy zajawkę niż faktyczny artykuł. Chciałem po prostu przedstawić jakiekolwiek "owoce swojej pracy".
Krótko - język, który nazwałem roboczo wspólnym to język, który był w użyciu około 45 000 lat p.n.e., w moim założeniu jest to najdalszy możliwy do rekonstrukcji język, który jest wspólnym językiem dla wszystkich dotychczas stworzonych przeze mnie języków wirtualnych. Podzieliłem go na dialekty, z których wywodzą się pozostałe języki. Skupiając się jednak na gałęzi "baridajskiej" najważniejszym z nich jest "Dialekt I", który jest językiem-matką dla języka zachodniego, z którego to w końcu wyłania się język prawirtuazjatycki. Język prawirtuazjatycki był w użyciu ok. 4,500 roku p.n.e., z niego wywodzi się interesująca nas grupa czyli języki baridajskie. Głównym przedstawicielem tej grupy jest oczywiście język baridajski, który jest "ojcem" dla wielu języków, które opisałem w tym artykule: https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11765/6. Dochodzimy w końcu do używanego współcześnie języka elijskiego, który jest głównym spadkobiercą używanego w starożytności języka baridajskiego.
Zapis oczywiście jest w alfabecie fonetycznym, poza dwoma ostatnimi przykładami, gdzie występuje zapis w alfabecie łacińskim oraz greckim, który moim zdaniem idealnie pasuje do zapisu języka baridajskiego czy języka elijskiego.
Błędy na pewno jakieś się pojawiły czy nieścisłości w razie wyłapania, proszę o komentarz. :)
Było plemię. Nie mieli pożywienia. Władca poszedł do kapłana. Kapłan powiedział: "Módl się do boga Nieba". Władca modlił się: "Daj nam deszcz, ojcze Niebo", Niebo odpowiedział: "Niech się stanie". Spadł deszcz i urosły zboża.

Dialekt I - język wspólny

Wənʲakwa ħajahatu. Taŋ makʼaŋkja nɨraksahatu. Hæsiwe iħ tak:arkja ladutu. Tak:arwa wugatu "Iħ woikomkja Warʲaŋkja hojuso qara". Hæsiwe hojutu "Maŋkja waranwa ruwaŋso kə, batuna Warʲanna", Warʲaŋwa wugatu "Wanatʼo qara". Waranwa piretɨ kʼokʼukala warʲadhatu.

Dialekt II - język wspólny

Wənʲak wa ħajaha tu. Taŋ makʼaŋ kja nɨraksaha tu. Hæsi we iħ tak:ar kja ladu tu. Tak:ar wa wuga tu "Iħ woikom kja Warʲaŋ kja hoju so qara". Hæsi we hoju tu "Maŋ kja waran wa ruwaŋ so kə, batu na Warʲaŋ na", Warʲaŋ wa wuga tu "Wana tʼo qara". Waran wa pire tɨ kʼokʼuka la warʲadha tu.

Dialekt III - język wspólny

Wa wənʲak ħaja tu. Taŋ ka makʼaŋ nɨraksa tu. We hæsi iħ ka tak:ar ladu tu. Wa tak:ar wuga tu "Iħ ka woikom ka Warʲaŋ hoju so qara". We hæsi hoju tu "Ka maŋ wa waran ruwaŋ so kə, na batu na Warʲaŋ", wa Warʲaŋ wuga tu "Wana tʼo qara". Wa waran pire tɨ kʼokʼu la warʲad tu.

Język zachodni

Wendʑasa taħajum. Taŋ makʼaŋkia nɨraksum. Hæsisa iħ tak:arxai taduʕ. Tak:arsa tawudʑaʕ "iħ woikomxai Wa:rʲŋaxai hoju. Hæsisa tahojuʕ "Menam waranwa rɨwem, batuna Wa:rʲŋana", Wa:rʲŋasa tawudʑaʕ "Wanatʼu". Waranwa tapireʕ kʼokʼuta tawarʲdaʕ.

Język prawirtuazjatycki

Wenas ahait. Tailu mekai ne ari:nu. He:sis dakaraie: adʰaut. Dakaras awi:t "Woigʲomaie: Wa:rʲnai hoja:". He:sis ahu:t Wemen warana:i rewem, bʰadugʲri Wa:rʲni", Wa:rʲnas awi:t "Wanatu". Waranas apa:t kʷokʲul awi:rʲt.

Język baridajski

Ahait enas. Ailu ne ari:nu mekai. He:sis atʰaut dakarie. Dakaras ait "Hoza: oigonie A:ranai". He:sis ahu:t "Rehe emen arana:, pʰadri A:rani", A:ranas ait "Anatu". Aranas apta:t poka airat.

Język elijski

A:izɛ jɛna. Ily nwa aʀiksɛ mjɛkai. ɛ:sai aθaifɛ i ðɛkaʀi. ðɛkaʀ aise "ozefɛ i iɣɔi A:ʀɛnai". ɛ:sai au:zɛfɛ "ʁwaxan jɛmẽ ɛʀɛ, fɛðʀ A:ʀɛna", A:rɛna aise "vɐ̃". ɛʀɛ ata:ʀɛ a poky ai:ʀɛθɛ.

Zapis współczesny

Áizes yena. Ilu noi arixes myecai. Ésai athaive i decari. Decar aises "Ozeve i igói Árenai". Ésai aúzeves "Rhoihan yemen eres, fedre Árena", Árena aises "van". Eres atáres a pocu aírethes.

Zapis w alfabecie greckim

Ᾱιζες ῑενα· Ιλυ νοι αριξες μῑεκαι· Ησαι αθαιφε ι δεκαρι· Δεκαρ αισες "Οζεφε ι ιγωι Ᾱρεναι"· Ησαι αῡζεφες "Ῥοιἀν ῑεμεν ερες, φεδρε Ᾱρενα", Ᾱρενα αισες "βαν"· Ερες ατᾱρες α ποκυ αῑρεθες·
Image
User avatar
OlaChojnacka
Posts: 375
Joined: 2 Jul 2009, o 04:12
Location: Republika Baridas

Re: Historia krótkiej opowieści

Post by OlaChojnacka »

Ja tam bym się nauczyła baridaskiego.
(-) mgr Ola Kaarina Isadora Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka-Alatristé
Prezydentka Republiki Baridas, Ministra Finansów i Gospodarki w rządzie Prokrustesa, Herold Wielki na dworze Andrzeja Fryderyka.
Kwestorka w Baridasie, Baronessa w Sarmacji
Post Reply

Return to “Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny”